1000 zł na dziecko - świadczenie rodzicielskieŚwiadczenie rodzicielskie zostało wprowadzone od 01 stycznia 2016 roku dla osób, które nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, ani uposażenia w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie. 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego w 2016 roku wynosi 1000 zł i nie jest uzależniona od wysokości dochodów.

Osoby uprawnione do pobierania świadczenia rodzicielskiego to:
  • osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, niemające prawa do zasiłku,
  • studenci,
  • bezrobotni,
  • rolnicy,
  • prowadzący działalność gospodarczą, niepobierający zasiłku macierzyńskiego. 
  • osoby mające prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli jego wysokość jest niższa niż 1000 zł. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wyrównuje się do 1000 zł.

Osoby nieuprawnione do pobierania świadczenia to: 
  • rodzic lub opiekun dziecka jeżeli drugi z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
  • rodzic lub opiekun dziecka jeśli zostało już ustalone na dziecko prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • rodzic dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępca, jeżeli nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni - po urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobieniu  jednego dziecka lub w przypadku objęcia opieką jednego dziecka;
65 tygodni - po urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobieniu  dwojga dzieci lub w przypadku objęcia opieką dwojga dzieci;
67 tygodni - po urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobieniu  trojga dzieci lub w przypadku objęcia opieką trojga dzieci;
69 tygodni - po urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobieniu czworga dzieci lub w przypadku objęcia opieką czworga dzieci;
71 tygodni - po urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobieniu pięciorga i więcej dzieci lub w przypadku objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenia rodzicielskiego nie należy mylić z urlopem rodzicielskim.
 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.