Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia


Choroba, wypadek lub konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem może powstać już w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Nie zawsze pracownik ma prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za chorobę od pierwszego miesiąca pracy. Wypłata świadczenia zależy od przyczyny nieobecności pracownika oraz od długości przerwy między ostatnim okresem ubezpieczenia, a dniem ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń.

Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia na umowę o pracę

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia jeśli spełniony jest jeden z warunków:

  1. Pracownik posiada wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Do 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się wszystkie okresy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, a także okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przypadające przed 1 stycznia 1999 r., bez względu na przerwy między nimi.
  2. Przerwa pomiędzy ostatnim okresem ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego a dniem zgłoszenia do ubezpieczeń nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.  
  3. Pracownik podejmujący pracę po ukończeniu szkoły wyższej został objęty ubezpieczeniem chorobowym (lub przystąpił do tego ubezpieczenia) w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia na umowę zlecenie

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego jeśli posiada co najmniej  90-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu tego wlicza się wcześniejsze okresy ubezpieczenia chorobowego dobrowolnego i obowiązkowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
Do zasiłku chorobowego mają również prawo absolwenci szkół wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii - od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a kierunku farmacji - od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki. 
  •  

Wypadek w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, jeśli stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy, z pracy, wypadku przy pracy lub choroba została uznana za chorobę zawodową. Nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia.
 
Zasiłek opiekuńczy w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego od pierwszego dnia zatrudnienia, jeśli wystąpi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego. 

Podstawa wyliczenia wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia.

Podstawę wyliczenia zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia stanowi:
 
  1. Wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości. 
  2. Wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne np. określone w stawce godzinowej.
Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.