Zatrudnianie 

Co powinna zawierać twoja umowa o pracę
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
 
Niezbędnymi elementami twojej umowy o pracę są:
 
STRONY UMOWY - brak określenia stron umowy powoduje nieważność umowy o pracę.
 
RODZAJ UMOWY - może to być umowa o pracę na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy lub na zastępstwo. W przypadku umów na czas określony i okres próbny należy podać, na jaki okres umowa została zawarta. 
 
DATA ZAWARCIA UMOWY - dzień, podpisania umowa między pracownikiem i pracodawcą.
 
WARUNKI PŁACY I PRACY: 
  • Rodzaj pracy - rodzaj pracy powinien być ustalony w sposób niebudzący wątpliwości. Najczęściej podawane jest stanowisko, jakie zajmuje pracownik.
  • Miejsce wykonywania pracy - przy określaniu miejsca pracy należy unikać zbyt ogólnych określeń np. teren Unii Europejskiej. Dopuszczalne jest podanie pewnego terenu lub strefy określonej granicami administracyjnymi podziału kraju. Najczęściej za miejsce pracy przyjmuje się siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania działalności pracodawcy.
  • Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia - należy podać składniki wynagrodzenia, które otrzyma pracownik na podstawie przepisów o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy. Najczęściej podawana jest kwota brutto wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej lub godzinowej, ewentualne premie oraz dodatki płacowe.  
  • Wymiar czasu pracy - zatrudniając pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy należy podać limit godzin pracy po przekroczeniu, którego pracownik będzie uprawniony do dodatku za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Termin rozpoczęcia pracy - należy wskazać konkretny dzień miesiąca w danym roku. Brak podanego terminu nie powoduje nieważności umowy o pracę. Jeśli nie określono terminu rozpoczęcia pracy za dzień rozpoczęcia pracy uznaje się dzień zawarcia umowy. 
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest poinformować pracownika o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze urlopu, jaki przysługuje pracownikowi, długości jego okresu wypowiedzenia oraz układzie zbiorowym pracy, jeżeli pracownik jest nim objęty. W przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy musi poinformować pracownika dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.       
 
Źródło: pracosfera.com

 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.