Zwolnienie z pracy podczas zwolnienia lekarskiego
 
 
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie przed zwolnieniem, co nie oznacza, że może czuć się całkowicie bezpieczny. Kodeks pracy wskazuje okoliczności w których pracownik może zostać zwolniony (nie podlega ochronie) mimo, że przebywa na zwolnieniu lekarskim.
 
1.Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, bez wypowiedzenia z winy pracownika, niezależnie od długości okresu choroby , gdy są spełnione przewidziane prawem przesłanki określone w kodeksie pracy t.j.:
  • W przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. 
  • Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
  • Zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu.
2.Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy niezależnie od długości okresu choroby. 
 
 
Ochronie przed zwolnieniem podlegają pracownicy:
 
1.Pracownik zatrudniony na umowę o pracę i przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może zostać zwolniony bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 
np. pracownik zatrudniony powyżej 6 miesięcy na czas nieokreślony może zostać zwolniony przez pracodawcę w 183 dniu choroby (po wykorzystaniu 182 dni zasiłku), jeżeli lekarz orzecznik nie przyzna pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik może zostać zwolniony bez wypowiedzenia po upływie 3 miesiąca pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
 
2.Pracownik zatrudniony na czas określony, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby podlega analogicznej ochronie jak pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, przez okres na jaki została zawarta umowa. Pracodawca ma prawo nie przedłużyć umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim (Umowa rozwiązuje się z upływem terminu na jaki została zawarta). Jeśli umowa nie zostaje przedłużona wypłatę zasiłku przejmuje ZUS. 
 
3.Wyjątkiem jest umowa na czas określony z pracownicą w ciąży z którą umowa uległaby rozwiązaniu po 3 miesiącu ciąży. Umowa o pracę jest automatycznie przedłużana do dnia porodu. 
 
4.Pracodawca nie może rozwiązać umowy w razie nieobecności pracownika z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem t.j. pobierania zasiłku opiekuńczego.
 
5.Pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika po ustaniu choroby.  Może natomiast rozwiązać umowę za wypowiedzeniem po spełnieniu warunków przewidzianych przez k.p. art 32 -43
 
Pracodawca chcąc rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu musi dostarczyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy w taki sposób, aby pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Oświadczenie uznaje się za dostarczone po odebraniu przesyłki przez pracownika lub z dniem drugiego awizowania jeśli przesyłka nie zostaje odebrana.  Dzień odebrania przesyłki jest dniem ustania stosunku pracy.
  STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.