Dodatek wypłacany na urlopie wychowawczym

 

 
Rozpoczynasz urlop wychowawczy? Sprawdź czy przysługuje ci dodatek wypłacany na urlopie wychowawczym.
 
 
 
Komu przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego wypłacany na urlopie wychowawczym?
 
Dodatek przysługuje osobom uprawnionym do urlopu wychowawczego i zasiłku rodzinnego: matce lub ojcu, opiekunowi dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką. 
 
Dodatek przysługuje, jeśli:
 1. Osoba ubiegająca się o zasiłek przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
 2. Ubiegający się o świadczenie spełnia również kryterium dochodowe: 
 • Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. (2009r.)
 • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł. (2009r.)
 
Ile wynosi dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłacany jest w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwota dodatku przysługująca za niepełny miesiąc zaokrąglana jest do 10 groszy w górę.
 
 
Na jaki okres przysługuje dodatek?

Osobie uprawnionej przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego nie dłużej niż:
 • na 24 miesiące kalendarzowe;
 • na 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • na 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. 

Od którego miesiąca rozpoczyna się wypłata dodatku?

Prawo do dodatku ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek. Wypłata następuje nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku, gdy wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych zostanie dostarczony po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłacane są najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono wniosek. 
 
 
Na jaki okres ustala się prawo do dodatku?

Prawo do zasiłku rodzinnego i do dodatków ustala się na okres zasiłkowy. Od 2009 r. będzie to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
Okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 r. został przedłużony do dnia 31 października 2009 r. 
 
 
Gdzie należy złożyć wnioski i kto będzie wypłacał świadczenia?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata świadczeń rodzinnych może być również przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. 
 
 
Komu nie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego?

Dodatek do zasiłku rodzinnego nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:
 • Bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. 
 • Urodziła dziecko w okresie urlopu wychowawczego i pobiera zasiłek macierzyński.
 • Rozpoczęła lub kontynuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 • Dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej.
 • W innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego wypłacanego w okresie urlopu wychowawczego?

Podstawowym dokumentem jest: 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ  DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach. 
 

Źródło: pracosfera.com


 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.