Dodatkowy urlop macierzyński
 
 
Od 2010 roku mamy nowo narodzonego lub przyjętego na wychowanie dziecka mogą wydłużyć okres urlopu macierzyńskiego maksymalnie do 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub maksymalnie do 3 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu. Wykorzystując dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mamy zachowują prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały dodatkowy okres.
 
Nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy chorobowej z dnia 6 grudnia 2008r. stworzyła możliwość wyboru między powrotem do pracy po wykorzystaniu dotychczas przysługującego urlopu lub kontynuacją opieki nad dzieckiem prze kolejne 2 lub 3 tygodnie poczynając od 1 stycznia 2010.
 
Mama, która urodziła dziecko będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego przez okres: 
  • do 2 tygodni, jeśli urodziła jedno dziecko, 
  • do 3 tygodni, jeśli w trakcie jednego porodu urodziła więcej niż jedno dziecko. 
Wymiar urlopu będzie ulegał wydłużeniu w latach następnych, co dwa lata, od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. będzie to okres: 
  • do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,  
  • do 6 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka; 
najwyższy wymiar rozpocznie się od 1 stycznia 2014 r. – okres do 6 tygodni lub do 8 tygodni. 
 
Pracownica, która przyjmie na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, lub w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10 roku życia, na wychowanie w celu jego przysposobienia i wystąpi z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjmie dziecko w takim wieku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem), uzyskuje od 1 stycznia 2010 r. prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego, przez okres: 
  • do 2 tygodni, w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • do 3 tygodni, w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.  
Dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje od 1 stycznia również gdy przyznany już urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński kończy się dnia 31 grudnia 2009 r.
 
Nowe przepisy mają zastosowanie zarówno do pracowników jak i osób nie będących pracownikami ale podlegających ubezpieczeniu chorobowemu i zachowujących prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, mogą korzystać również ojcowie. Prawo to zostało ograniczone jednak do ściśle określonych przypadków  Zasiłek macierzyński i urlop ojcowski . Od 1 stycznia 2010 r. ojciec dziecka  może  wystąpić także o urlop ojcowski  w wymiarze 1 tygodnia a od 1 stycznia 2012 r. w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski udzielany jest niezależnie od urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
 
Podczas dodatkowego urlopu można pracować u pracodawcy, który urlopu udzielił. Praca ta może być wykonywana tylko w wymiarze nie przekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się wtedy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
 
Dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego udziela się jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo odpowiednio urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dokumentem niezbędnym do udzielenia urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest pisemny wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. W przypadku, gdy pracodawca udzieli urlopu dodatkowego, także w przypadku niezachowania przez pracownicę siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o taki urlop, pracownicy za okres udzielonego urlopu dodatkowego przysługuje zasiłek macierzyński. 
 
Uwaga! 
W przypadku osób nie będących pracownikami wniosek o przedłużenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego powinien być złożony przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku za dodatkowy okres, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie korzystania z dodatkowego okresu zasiłku macierzyńskiego. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje odmową wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez wydłużony okres. Źródło  Informator ZUS
 
Od 17 marca 2013 urlop macierzyński może zostać wydłużony o urlop rodzicielski.
 
 
 
 
 
 
 Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.