Imprezy integracyjne a składki ZUS


 
Przychód pracownika powstały z powodu otrzymania nieodpłatnego świadczenia podlega opodatkowaniu i w związku z tym w wielu przypadkach naliczane są składki ZUS. 

Aby ustalić czy koszt uczestnictwa pracowników w imprezie integracyjnej powinien podlegać składkom ZUS ważne jest sprawdzenie w jaki sposób jest on kwalifikowany do celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Mimo, że nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących braku konieczności opodatkowania imprez integracyjnych i każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie, przyjmuje się, że należy opierać się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym braku przychodu u pracownika uczestniczącego w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez pracodawcę. W interpretacjach indywidualnych Izby Skarbowe najczęściej odnoszą się właśnie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2017 roku korzystne dla podatników interpretacje podatkowe dotyczące tego tematu wydano między innymi w sprawie imprez integracyjnych, imprezy jubileuszowej, imprezy integracyjnej o charakterze kulturalno-oświatowy i imprezy rekreacyjno-sportowej.
 
W przypadku stwierdzenia, że udział pracowników w organizowanej przez pracodawcę imprezie integracyjnej nie stanowi przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu, pracodawca nie powinien naliczać i pobierać składek ZUS. "Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub służby. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. kwotą, od której należy obliczyć składkę na to ubezpieczenie, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników."

Źródło: pracosfera.com na podstawie www.zus.pl oraz indywidualnych interpretacji podatkowych.

 


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.