Nowy wzór świadectwa pracy


obowiązujący do 1 czerwca 2017

 
 
W 2017 roku rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzono zmiany dotyczące informacji, które muszą zostać umieszczone w świadectwie pracy. 
 
Wprowadzone zmiany to:
  • obowiązek wpisywania wszystkich imion pracownika,
  • dodanie rodzaju wykonywanej pracy jeśli nie zostanie podane zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja,
  • obowiązek wpisania informacji dotyczących urlopu ojcowskiego,
  • obowiązek wpisania informacji dotyczących urlopu rodzicielskiego,
  • obowiązek wpisania informacji dotyczących ochrony stosunku pracy, o której mowa w art.  1868 § 1 pkt 2 k.p.,
  • dodanie możliwości wpisywania ilości godzin zwolnienia od pracy przewidzianych w art.188 k.p.,
  • usunięcie zapisu o pieczęci przy podpisie pracodawcy lub osoby upoważnionej.
 
 
 
WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI
 


…………………………...…………………………..                                         ……………………………………………….
(pracodawca oraz jego siedziba                                                     (miejscowość i data)
lub miejsce zamieszkania)
………………………………………………………
 (numer REGON-PKD)
 
 
 
 ŚWIADECTWO PRACY
1. Stwierdza się, że ..........................................................................................................................
 (imię (imiona) i nazwisko pracownika)
imiona rodziców ................................................................................................................................
 
urodzony ...........................................................................................................................................
(data urodzenia)
 
był zatrudniony ................................................................................................................................
 (pracodawca)

w okresie od ........................... do ........................... w wymiarze ...........................
w okresie od ........................... do ........................... w wymiarze ...........................
w okresie od ........................... do ........................... w wymiarze ...........................
 
 
2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę w okresie .........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 (rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)
 
3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania ...............................................................................................................................
 (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
 
b) wygaśnięcia ..............................................................................................................................
(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)
 
4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy ................................................................................................................
(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

5. W okresie zatrudnienia pracownik: .......................................................................................

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 
 (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku
 kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
w tym .............................................................................................................................................
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy 
 w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego .............................................................................................
 (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ………………w …….....................………częściach

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ......................................................
 (podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ............. w .......................  częściach, w tym na podstawie art.1821c §3  Kodeksu pracy w ...................... częściach.

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ...............................................
 (podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze .................... w okresie (okresach) ........................................................................
w  ................. częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art.  1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach) ........................................................................................................

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ...................
........................................................................................................................................................
 (liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym,  w którym ustał stosunek pracy)

8) był niezdolny do pracy przez okres ……………………..........................................… dni
 (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,
 zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,
 w którym ustał stosunek pracy) 
 
9) …………………………………............................................................................................….……........
 (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,
 przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,
 zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10) odbył służbę wojskową w okresie ………………........................................................…...….…
 (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ..................................................................................................................................
 (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy ...............................................................................................................

13) ...................................................................................................................................................
 (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,
 uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ...................................................................................
 (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)
..........................................................................................................................................................
 (wysokość potrąconych kwot)

7. Informacje uzupełniające ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 
 
 

.................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
 pracodawcę albo osoby upoważnionej do
 składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)POUCZENIE
Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w  ……………………………………………………………
 
 


 
 
Źródło: pracosfera.com na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy.
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.