ZUS - Odsetki od zaległości w opłacaniu składek

 

Firma lub osoba samozatrudniona, która nie opłaciła składek ZUS lub przekazała je w zaniżonej kwocie zobowiązana jest do zapłaty odsetek. Odsetki płaci się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej. W 2010 roku kwota wynosi 6,60 zł.

Odsetki za zwłokę oblicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności składek, za ostatni dzień przyjmuje się dzień wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS lub wpłaty w placówce pocztowej.

 

Odsetki wylicza się według wzoru


Kwota zaległości * liczba dni zwłoki* stawka za zwłokę w stosunku rocznym


365dni

 

 

przykład

   50000zł. * 10dni * 10%(stawka w 2010r.)    


365dni

 

136,99zł =137 zł.  - Odsetki należy zaokrąglić do pełnych złotych.

 

 

Od 1 stycznia 2009r. wprowadzono zasadę, pozwalającą na płacenie odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości - 75% obowiązującej stawki. Obniżoną wysokość odsetek stosuje się do zaległości powstałych zarówno przed, jak i po dniu 1 stycznia 2009r., a więc również do deklaracji korygujących złożonych po 1 stycznia 2009r. za okresy rozliczeniowe sprzed tej daty. Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie może być zastosowana do całej kwoty zaległości, ale tylko do ujawnionej w wyniku złożenia deklaracji korygującej.


Źródło: pracosfera.com

  STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.