Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej bez opłacania składek ZUS 
Od 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy umożliwiające prowadzenie działalności bez obowiązku jej rejestracji. Działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić osoby fizyczne jeśli: 
 
  1. przychód z tytułu wykonywania tej działalności nie będzie przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  2. działalność nie jest wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej,
  3. prowadzenie działalności nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, 
  4. w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej również gdy w okresie jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo Przedsiębiorców nie były wpisane do CEIDG lub były wykreślone z CEIDG więcej niż jeden rok przed wejściem w życie ustawy, nawet jeśli w czasie 60 miesięcy wykonywały działalność gospodarczą.
 
Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie wymaga zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Nie są też odprowadzane składki na te ubezpieczenia.
 
Od przychodów z działalności nieewidencjonowanej należy zapłacić podatek dochodowy, wykazywany w deklaracji rocznej jako przychody z innych źródeł. Będzie on wynosił 18% lub 32% w zależności od wysokości uzyskanych w roku podatkowym przychodów łącznie ze wszystkich źródeł. Działalność nieewidencjonowana jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
 
Źródło: pracosfera.com
  
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.