Przestój w pracy spowodowany pogodąZmienna aura powoduje, że pracownicy, których praca uzależniona jest od pogody muszą liczyć się z przestojami. Wynagrodzenie za czas przestoju reguluje w tym wypadku Kodeks pracy. 
 
Pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od warunków atmosferycznych nie przysługuje wynagrodzenie przestojowe. Pracodawca może jednak przyznać takie wynagrodzenie. Zapisy o wynagrodzeniu za czas przestoju powinny zostać zawarte w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.
 
W czasie przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi pracodawca może przesunąć pracownika do innej pracy, za wynagrodzeniem nie niższym niż wynikającym z jego osobistego zaszeregowania. Jeśli nie można określić stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia, jednak nie mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie do ilości godzin przestoju.
 
Powyższe przepisy mają zastosowanie do umów podlegających zapisom Kodeks pracy.  

 
 

Źródło: pracosfera.com 


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.