Rodzaje umów zawieranych z pracownikami sezonowymi

 

W sezonie letnim wzrasta zapotrzebowanie na pracowników poszukujących zatrudnienia na czas wakacji. Pracodawca w zależności od charakteru pracy ma do dyspozycji dwie formy zatrudnienia. Są to umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.
 
Pracownicy zatrudnieni do prac sezonowych na umowy o pracę niezależnie od tego czy są to umowy na okres próbny, czas określony czy nieokreślony podlegają przepisom kodeksu pracy. Od 2016 roku zlikwidowano możliwość zawierania umów na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo.
 
W okresie lata pracy poszukują również osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Przepisy kodeksu pracy pozwalają na zatrudnienie osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wyłącznie do prac lekkich, niezagrażających ich zdrowiu i życiu, nie mogą również pracować w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.
 
Pracodawca może zatrudnić pracowników do prac sezonowych na umowach cywilnoprawnych tj. na umowy zlecenie lub na umowy o dzieło. W przypadku tych form zatrudnienia nie obowiązują przepisy kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, że aby zatrudnić pracowników na umowy cywilnoprawne wykonywane czynności nie mogą posiadać cech charakterystycznych dla zatrudnienia na umowę o pracę np. nie mogą być wykonywane pod bezpośrednim kierownictwem przełożonego.
 
Zatrudniając na umowy cywilnoprawne pracowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia pracodawca nie podlega ograniczeniom wynikającym z kodeksu pracy, musi jednak uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów młodocianego pracownika.
 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.