Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony


Zawierając z pracodawcą umowę na czas określony powinieneś liczyć się z faktem, że ten rodzaj umowy daje ci mniejszą możliwość ochrony przed wypowiedzeniem niż umowa na czas nieokreślony. Pracodawca może rozwiązać umowę zarówno za wypowiedzeniem, jaki i bez wypowiedzenia.
 
Sporządzając umowę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy pracodawca może w umowie o pracę umieścić informację o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Gdy pracodawca wypowie umowę na czas określony zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy będzie obowiązywał cię dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracodawca nie musi uzasadniać swojej decyzji.
 
Pracodawca może rozwiązać umowę na czas określony niezależnie od okresu, na jaki została zawarta w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązując umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. lub art.53 k.p. pracodawca musi podać przyczynę. Do przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia należą:
 
Art.52
  1. Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. 
  2. Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. 
  3. Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.  
Art.53 
  1. Jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: 
  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy, co najmniej 6 miesięcy lub, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika, o przyczynie nieprzedłużenia umowy na kolejny okres.
 
Istnieją okoliczności, w których pracodawca nie może rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracy zawartej na czas określony.
 
  • Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę na czas określony zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy.
  • Szczególna ochrona dotyczy kobiet w ciąży. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w ciąży, o ile zakład nie jest w likwidacji lub upadłości. Umowa o pracę na czas określony, która miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.