Samozatrudnienie

  
 
 

Co to jest samozatrudnienie? 

Samozatrudnienie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza podczas prowadzenia, której osoba samozatrudniająca się podejmuje działalność na własne ryzyko, we własnym imieniu oraz na własny rachunek. 
 
Aby wykonywana działalność mogła być uznana za samozatrudnienie muszą zostać spełnione warunki zawarte w definicji działalności gospodarczej /art. 5 updof./
 
Działalność gospodarczej to działalność zarobkowa:
 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. 
Uwaga! Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie są uznawane czynności jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki: 
 1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający. Jeżeli samozatrudniony nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za swoje działanie na podstawie zlecenia warunek ten jest spełniony. W przypadku ponoszenia choćby najmniejszej odpowiedzialności, lub współodpowiedzialności warunek, aby nie uznać czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą nie zostaje spełniony. 
 1. Są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności. Zgodnie z art. 5b ust 2 updof wykonywanie czynności pod kierownictwem zlecającego zależy od łącznego spełnienia trzech warunków: 
 • wyznaczenie przez zleceniodawcę dokładnego sposobu wykonania usługi,
 • wyznaczenie przez zleceniodawcę czasu, 
 • wyznaczenie przez zleceniodawcę miejsca jej wykonania. 
 • Aby samozatrudniony został uznany przez organy podatkowe za pracownika lub zleceniobiorcę, a nie osobę prowadzącą działalność gospodarczą muszą być spełnione wszystkie trzy podpunkty jednocześnie. 
 1. Wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością, (art. 5b updof). Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z interpretacją administracji skarbowej za podjęte ryzyko można uznać np.
 • Wykonywanie usług przy wykorzystaniu własnego sprzętu.
 • Brak pewności otrzymania wynagrodzenia za samo podjęcie czynności związanych ze zleceniem np. ryzyko niewypłacalności klienta, brak zapotrzebowania na usługi w danym okresie.
 • Kary umowne oraz odpowiedzialność odszkodowawcza zawarta w umowie ponoszona przez samoztrudnjajacego się.
 • Pozostawienie do decyzji samozatrudnionego ilości godzin, w których będzie wykonywał działalność. 
Jeśli chociaż jeden z punktów (1-3) przedstawionych powyżej nie jest spełniony nie można stwierdzić, że wykonywane czynności nie są pozarolniczą działalnością.
 

Jak rozpocząć działalność w formie samozatrudnienia? 

Od 31 marca 2009, aby założyć własną firmę, należy udać się do organu ewidencyjnego i tam złożyć wniosek. Dotychczasowe procedury na podstawie, których składało się dokumenty w urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym i w ZUS zostały częściowo uproszczone. Pozostałych formalności za osobę zakładającą firmę ma dokonać organ ewidencyjny - urząd ma na to 3 dni (od przyjęcia wniosku). Uwaga Niektóre z osób zakładających działalność będą musiały dokonać dodatkowych zgłoszeń przed rozpoczęciem działalności: 
 • Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to konieczne, niezależnie od złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.  Źródło: www.zus.pl
 • Część osób rejestrujących firmy musi dokonać w urzędzie skarbowym wyboru formy opodatkowania. Należy określić czy wybiera się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową czy podatek liniowy.
 • Osoby, które nie będą korzystać ze zwolnienia VAT, przed rozpoczęciem działalności muszą zarejestrować się w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, zostaje potwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5. Podmiot staje się podatnikiem VAT w momencie złożenia zgłoszenia VAT-R.
W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Jest też zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego. Stanowi rówinież zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 
We wniosku EDG-1 należy podać:
 • dane dotyczące przedsiębiorcy, 
 • oznaczenie przedsiębiorcy, 
 • rodzaje działalności zgodnie z PKD 2007 i PKD 2004, 
 • dane adresowe, 
 • liczbę zatrudnionych /nie dotyczy samozatrudnienia/, 
 • datę powstania obowiązku opłacania składek w ZUS lub dane o ubezpieczeniu w KRUS, 
 • dane dotyczące podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową przedsiębiorcy, 
 • dane dotyczące rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej i miejsca jej przechowywania. 
Wniosek o wpis można złożyć : 
 • osobiście lub poprzez pełnomocnika w organie ewidencyjnym, 
 • pocztą - listem poleconym z notarialnym poświadczeniem podpisu,
 • elektronicznie za pomocą formularza online - wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego. Jeśli osoba składająca wniosek go nie posiada, wówczas konieczne będzie stawienie się w organie ewidencyjnym celem potwierdzenia autentyczności danych
Za złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie są pobierane opłaty. Żadnych opłat nie trzeba ponosić również w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących prowadzonej już firmy.
 
Ponadto rozpoczynając działalność należy postarać się o pieczątki i rachunek bankowy.  
 1. Pieczątka powinna zawierać:
 • nazwę firmy,
 • adres siedziby,
 • do dnia 31 marca 2009 r. obowiązywał przepis art. 43 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej, zgodnie, z którym podmioty podlegające wpisowi do rejestru Regon w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym były obowiązane do posługiwania się zaświadczeniem Regon i podawania tego numeru w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Z dniem 31 marca 2009 r. przepis ten został uchylony. Źródło:www.mg.gov.pl /Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania/ 
 • Dodatkowo pieczątka może zawierać NIP/jeśli został już nadany/ numery telefonów, faksów, itp.  
 1. Konto firmowe 
„Nie ma także przepisu nakładającego na osobę zakładającą tzw. firmowy rachunek bankowy obowiązek przedkładania w banku zaświadczenia o wpisie w Edg, Regonu czy NIPu. Jeżeli banki zgłaszają takie żądania, wynika to z ich regulaminów wewnętrznych, nie zaś z przepisów powszechnie obowiązujących.” Źródło:www.mg.gov.pl /Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania/ 
Zanim złożysz wniosek o założenie rachunku upewnij się jakie dokumenty są wymagane przez bank.
 
 
Jeśli działalność gospodarcza wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń i koncesji nie wolno jej rozpocząć do momentu wydania przez właściwe organy decyzji. Uzyskania koncesji wymaga działalność w zakresie:
 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozów lotniczych. 

Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.