Umowa o pracę na zastępstwo

 
 
Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę zawieranej przez pracodawcę gdy zachodzi konieczność zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Okres umowy na zastępstwo obejmuje czas nieobecności zastępowanego pracownika.
 
Zawieranie umowy
 
W przypadku umowy na zastępstwo stosuje się przepisy dotyczące zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. W treści umowy pracodawca powinien jednak jednoznacznie wskazać, że zawierana umowa jest umową na zastępstwo, poprzez umieszczenie danych osobowych zastępowanego pracownika lub jego stanowisko. Treść umowy nie musi zawierać daty jej zakończenia jeśli w umowie zostanie umieszczony zapis o zastępstwie np. umowa zostaje zawarta do dnia powrotu do pracy  …. /nazwisko, imię, stanowisko zastępowanego pracownika/.
 
Pracownicy zatrudnieni na zastępstwo mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę u danego pracodawcy. Należy jednak pamiętać iż w przypadku umów na zastępstwo zawarcie trzeciej umowy nie jest równoznaczne z automatycznym przekształceniem się umowy w umowę na czas nieokreślony.  
 
Pracownik zatrudniony na zastępstwo powinien otrzymać analogiczne warunki pracy jak zastępowana osoba, warunki te nie muszą być jednak identyczne. Pracodawca nie musi oferować identycznego wynagrodzenia jakie otrzymywał zastępowany pracownik pracownikowi na zastępstwo. Jednak wynagrodzenie to musi być adekwatne do zakresu wynagrodzenia na danym stanowisku .
 
Pracownik pracujący na zastępstwo podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz opodatkowaniu w sposób analogiczny jak pracownicy na umowę o pracę. 
 
Rozwiązywanie umowy
 
Umowa na zastępstwo może zostać rozwiązana:
  1. bez wypowiedzenia, 
  •  z winy pracownika (art. 52 K.p.),
  •  z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53 K.p.),
  •  z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, 
  1. za  wypowiedzeniem gdy zastępujący pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy, 
  2. za porozumieniem stron. 
Należy pamiętać, iż umowa na zastępstwo ulegnie rozwiązaniu w każdym przypadku powrotu nieobecnego pracownika do pracy, nawet jeżeli ten powrót nastąpi przed dniem ściśle wskazanym w umowie.  
Pracownica pracująca na zastępstwo której umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, nie podlega ochronie a umowa nie ulega przedłużenia do dnia porodu. Nie ma tu zastosowania art. 177 §3 k.p.
 
Wady i zalety
 
Pracodawca oferując pracę na zastępstwo osiąga korzyści w postaci zapewnienia ciągłości pracy bez konieczności zatrudniania nowego pracownika na czas określony lub nieokreślony.
 
Ten rodzaj umowy jest niestety mniej korzystny dla pracownika niż inne rodzaje umowy o pracę , gdyż w każdej chwili umowa może zostać rozwiązana /w momencie powrotu zastępowanego pracownika do pracy/.
 
Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.