Wymiar urlopu wypoczynkowego

Ustalając prawo do urlopu wypoczynkowego należy wziąć pod uwagę wiek pracownika. Inne zasady stosowane są wobec pracownika młodocianego, a inne wobec pracownika, który ukończył 18 rok życia.
 

Urlop dla pracownika młodocianego 

Pracownicy młodociani są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 roku życia.
 
Pierwszy urlop i nabywanie prawa do kolejnych dni urlopu. 
 • Wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego po upływie 6 miesięcy wynosi 12 dni roboczych.
 • Z upływem roku pracy młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. 
 • Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych młodociany nabywa z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego w wymiarze 26 dni roboczych. 
W roku przekroczenia 18 roku życia pracownikowi nie przysługuje już 26 dni urlopu, a tylko 20.
 

Pracownicy, którzy ukończyli 18 rok życia 

Wymiar urlopu 
 •  20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 •  26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 
Do lat pracy branych pod uwagę przy obliczaniu należnego wymiaru urlopu  wlicza się: 
 • okres dotychczasowej pracy 
 • tytuł ukończenia szkoły: 
 1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5lat,
 4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 5. szkoły policealnej - 6 lat,
 6. szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.  
Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. 
 
Pierwszy urlop
  
Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy urlop przysługuje po upływie pierwszego miesiąca pracy,  w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.  Urlop udzielany jest  w wymiarze godzinowym (tylko w dniach, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym pracownika planem pracy np. dzień urlopu nie może przypadać na niedzielę jeśli dniami pracującymi są dla danego pracownika dni od poniedziałku do piątku).
 
Urlop dla pracowników zatrudnionych na część etatu
 
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla pełnego etatu,  niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 
 
Zmiana wymiaru czasu pracy
 
W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy danego pracownika w ciągu roku dokonuje się korekty przysługujących dni urlopu. Należy oddzielnie obliczyć urlop dla obu wymiarów czasu pracy ( zastosować przepisy dotyczące urlopu proporcjonalnego).
 
Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.