Wynagrodzenie za 
pracę w święto

 
 

Kodeks pracy ogranicza możliwość wykonywania pracy w święta przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, do ściśle określonych przypadków i precyzuje sposób rozliczenia za przepracowany dzień świąteczny. 
 
Za pracę w niedzielę lub święto pracodawca powinien przyznać pracownikowi dodatkowy dzień wolny od pracy.
 • Za pracę w niedzielę, dzień wolny powinien zostać przyznany w czasie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.
 • Za pracę w święto, dzień wolny powinien zostać przyznany w ciągu okresu rozliczeniowego.
Jeżeli pracownik nie może wykorzystać dnia wolnego za pracę w święto lub niedzielę we wskazanym terminie, przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia.
Jeśli święto przypada w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.
 
Praca w niedzielę i święta jest dozwolona: 
 • w placówkach handlowych w niedzielę - tylko przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności;
 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
 1. zakładach świadczących usługi dla ludności,
 2. gastronomii,
 3. zakładach hotelarskich,
 4. jednostkach gospodarki komunalnej,
 5. zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia
 6. przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 7. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach
 8. organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 9. zapewniających całodobową opiekę,
 10. zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • przy wykonywaniu prac: polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, święta i niedziele, są u niego dniami pracy. Przy pracach zapewniających możliwość świadczenia wyżej wymienionych usług.
Powyższych ograniczeń nie stosuje się do osób wykonujących pracę na podstawie innych form zatrudnienia niż umowa o pracę.
 
 


Źródło: pracosfera.com na podstawie Kodeksu pracy
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.