Zasiłek chorobowy podczas zwolnienia lekarskiego 

 

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Jeśli jesteś pracownikiem i otrzymasz zwolnienie lekarskie ZUS ZLA (dawniej L4) przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym masz prawo do wynagrodzenia chorobowego, a od 34 dnia - prawo do zasiłku chorobowego. Wyjątek stanowią pracownicy, którzy ukończyli 50 rok życia, mają oni prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym, a od 15 dnia do zasiłku chorobowego.
 
Zasiłek chorobowy otrzymasz:
 1. Jeśli choroba wystąpi w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego oraz gdy twój okres wyczekiwania (ilość dni podlegania ubezpieczeniu bez prawa do zasiłku) wynosi:
 • Przy dobrowolnym ubezpieczeniu - 90 dni. 
 • Przy obowiązkowym ubezpieczeniu - 30 dni. 
 • Pracownicy posiadający wcześniejszy 10 letni staż pracy – bez okresu wyczekiwania.
 • Absolwenci szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (termin 90 dni w przypadku absolwentów szkół należy liczyć od daty podanej w świadectwie, a w przypadku absolwentów szkół wyższych od dnia złożenia egzaminu dyplomowego) – bez okresu wyczekiwania.
 • Pracownicy, którzy będąc posłami i senatorami, przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji – bez okresu wyczekiwania.
 • Pracownicy, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy – bez okresu wyczekiwania.
W przypadku, gdy zachorujesz, a nie posiadasz wymaganego okresu wyczekiwania nie otrzymasz zasiłku chorobowego. Okres choroby pracodawca powinien zakwalifikować jako nieobecność usprawiedliwioną bezpłatną.
 1. Jeśli już nie pracujesz /ustał tytuł ubezpieczenia chorobowego/ zasiłek chorobowy przysługuje, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy, co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego: 
 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").
 

Ile dni można przebywać na zasiłku chorobowym?

Na zasiłku chorobowym w czasie choroby można przebywać nie dłużej niż przez 182 dni z wyjątkiem:
 • ciąży - zasiłek do 270 dni,
 • gruźlicy - zasiłek do 270 dni. 
 
Ile wynosi zasiłek chorobowy?
 • Zasiłek chorobowy wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
 • Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru.
 • Zasiłek chorobowy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy wynosi 100% podstawy wymiaru.
 • Zasiłek chorobowy w czasie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru.
 • Zasiłek chorobowy pobierany z powodu choroby zawodowej wynosi 100% podstawy wymiaru.
 • Zasiłek chorobowy, jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów wynosi 100% podstawy wymiaru
 

Co to jest podstawa wymiaru zasiłku?

 1. Dla pracowników jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Wynagrodzenie pomniejsza się o potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne.
 
Jeżeli podstawę wymiaru zasiłku ustala się z okresu, w którym pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych:
 • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
 • przyjmuje się /po uzupełnieniu/ wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował, co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.
Jeżeli w każdym z miesięcy pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, ustalając podstawę wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości.
 
Kwartalne składniki wynagrodzenia uwzględniane są w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
 
Składniki za okresy roczne, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
 
W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy pracownika /zmiana  umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy/, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta miała miejsce w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy.
 
 1. Dla ubezpieczonych niebędącymi pracownikami  podstawa zasiłku jest to przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, a jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej:
 • 13,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie -  po dniu 31 grudnia 2007 r.,
 • 15,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie -  od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,
 • 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie -  do 30 czerwca 2007 r.

Czy wszystkie składniki wynagrodzenia wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku?

 1. W wymiarze podstawy zasiłku są uwzględniane tylko te składniki, które stanowiły podstawę odprowadzanych składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeśli od któregoś ze składników, które były wypłacone w pensji nie odprowadzano składek nie może być on dodany do podstawy, od której liczony jest zasiłek. 
 2. W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego w czasie trwania ubezpieczenia nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo (wypłacanych) za okres pobierania zasiłku. Składniki te uwzględnia się jednak w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia.
 

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

 1. Jeśli nie podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu z wyjątkiem gdy:
 • Niezdolność do pracy trwała bez przerwy, co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego albo powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E")
 1. Po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) zasiłek nie przysługuje również, gdy osoba niezdolna do pracy:
 • Ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • Kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby.
 • Jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
 • Nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania.
 • Jeżeli ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.
 1. Jeśli nie posiadasz wymaganego okresu wyczekiwania.
 2. Jeśli zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, za okresy te nie otrzymasz zasiłku.
 3. Jeśli przebywasz na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym.
 4. Jeśli jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
 5. Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu - nie otrzymasz zasiłku za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy.
 6. Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu /fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem "C" w zaświadczeniu lekarskim/ - nie otrzymasz zasiłku za okres pierwszych pięciu dni.
 7. W przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.
 8. Jeśli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa / nie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego/.
 9. Jeśli będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczyniłeś się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku /nie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego/.
 10. Jeśli odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwiłeś przeprowadzenie takiego badania /nie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego/.
 

Czy zasiłek wypłaca się tylko za dni "pracujące"?

Zasiłek jest wypłacany za wszystkie dni choroby, w tym też dni wolne od pracy, jeśli niezdolność do pracy trwała również w dni wolne od pracy.
 
 

Czy wysokość zasiłku chorobowego może zostać obniżona?

Wysokość zasiłku chorobowego może zostać obniżona o 25% za każdy dzień zwłoki, aż do dnia dostarczenia zwolnienia, jeśli zwolnienie nie zostanie dostarczone do pracodawcy w terminie 7 dni od daty wystawienia. 
 
 

Na podstawie, jakich dokumentów wypłacany jest zasiłek?

Podstawowym dokumentem do wypłaty zasiłku jest zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA.
 1. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, oprócz zwolnienia lekarskiego niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. 
 2. Po ustaniu ubezpieczenia dodatkowo należy złożyć oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 3. Jeżeli przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy dodatkowo należy dostarczyć: 
 • Odrębne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA nie został wpisany kod "B" - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży.
 • Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
 • Zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - w razie niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
 • Protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem.
 • Kartę wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik.
 • Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające związek niezdolności do pracy z istniejącą chorobą zawodową - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.  
Źródło: pracosfera.com

  
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.