Urlop ojcowski i zasiłek macierzyński dla ojca dziecka
 
Ojcowie dotychczas nie uzyskali takich samych praw jak matki w zakresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Istnieją jednak sytuacje w których ojcom przysługuje zasiłek macierzyński.
 
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ojcu dziecka jeśli: 
 • z powodu śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka ojciec dziecka przerwie zatrudnienie w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek macierzyński przysługuje w tym wypadku na takich samych zasadach jak zasiłek dla matki dziecka, 
 • matka dziecka po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie zrezygnuje z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej powróci do pracy. Pozostałą część zasiłku macieryńskiego może wykorzystać ubezpieczony ojciec,
 • ubezpieczona matka dziecka wymaga opieki szpitalnej. Po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie, może przerwać pobieranie zasiłku. Ubezpieczony ojciec dziecka ma prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadajacego okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu. Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną matkę dziecka i ubezpieczonego ojca dziecka nie może jednak przekraczać wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy. Po powrocie matki ze szpitala zasiłek nie będzie przysługiwał ojcu dziecka.
 
Dokumenty wymagane przez ZUS do uzyskania zasiłku macierzyńskiego
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie wystawione przez płatnika wypłacającego zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego,
 • oświadczenie ojca lub członka najbliższej rodziny ubiegającego się o zasiłek o porzuceniu dziecka przez matkę,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o okresie urlopu macierzyńskiego udzielonego ojcu lub członkowi najbliższej rodziny - gdy jest on pracownikiem,
 • zaświadczenie płatnika składek o dacie przerwania przez ojca lub członka najbliższej rodziny działalności zarobkowej - gdy jest on ubezpieczonym innym niż pracownik np. zleceniobiorcą,
 • oświadczenie ojca dziecka lub członka najbliższej rodziny o dacie przerwania działalności pozarolniczej - gdy prowadzi taką działalność,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione odpowiednio na formularzu ZUS Z-3 - gdy ojciec dziecka lub członek rodziny jest pracownikiem, albo ZUS Z-3a - gdy ojciec dziecka lub członek najbliższej rodziny jest ubezpieczonym innym niż pracownik.
Pracownicy zakładu pracy zatrudniającego powyżej 20 osób składają dokumenty do zakładu pracy. Pozostałe osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński t.j:
 • ubezpieczeni, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
 • ubezpieczeni prowadzący pozarolniczą działalność i osoby  z nimi współpracujące,
 • ubezpieczeni będący duchownymi.
składają dokumenty w terenowej jednostce ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 
Urlop ojcowski
 
Od 1 stycznia 2010 oprócz zasiłku macierzyńskiego ojciec dziecka może ubiegać się o urlop ojcowski. Urlop ojcowski przyznawany jest niezależnie od prawa do urlopu macierzyńskiego. Urlop przysługuje w wymiarze:
 • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - 1 tygodnia,  
 • od 1 stycznia 2012 r. - 2 tygodni, 
 • nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. 
Urlop ojcowski udzielany jest przez pracodawcę na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko. Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. 
 
Uwaga! 
W przypadku osób nie będących pracownikami wniosek o przedłużenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego powinien być złożony przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku za dodatkowy okres, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie korzystania z dodatkowego okresu zasiłku macierzyńskiego. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje odmową wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez wydłużony okres. Źródło  Informator ZUS
 
Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.