Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 


 

Cudzoziemiec chcący podjąć zatrudnienie na terenie Polski musi posiadać zezwolenie na pracę, o ile na mocy przepisów nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia.  

O wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca poprzez złożenie wniosku o pozwolenie na pracę razem z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Zezwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata z możliwością przedłużenia. 

Rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie typu A

Wydaję się gdy, cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

Zezwolenie typu B

Wydaje się gdy, cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji.


Zezwolenie typu C

Wydaje się gdy, cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym. 


Zezwolenie typu D

Wydaje się gdy, cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).


Zezwolenie typu E

Wydaje się gdy, cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający trzy miesiące w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B,C,D.


 
 
 
Źródło: pracosfera.com /według stanu prawnego na dzień 01.01.2013/
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.