Zmiana wysokości emerytury lub renty przez ZUS


 
Ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw doprecyzowano w jakich sytuacjach ZUS będzie mógł zmienić wysokość emerytury lub renty oraz uchylić lub zmienić prawo do ich otrzymywania.
 
Zmiana decyzji dotyczącej emerytury lub renty będzie mogła nastąpić:
  1. Gdy zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności istniejące przed wydaniem decyzji o przyznaniu prawa do emerytury lub renty, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość.  Uchylenie lub zmiana decyzji musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia przyznania świadczenia.

  2. Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa. Uchylenie lub zmiana decyzji musi nastąpić przed upływem 10 lat od dnia przyznania świadczeń.

  3. Dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Uchylenie lub zmiana decyzji musi nastąpić przed upływem 10 lat od dnia przyznania świadczeń.

  4. Decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie. Uchylenie lub zmiana decyzji musi nastąpić przed upływem 10 lat od dnia przyznania świadczeń.

  5. Decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność. Uchylenie lub zmiana decyzji musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia przyznania świadczeń.

  6. Przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego. Uchylenie lub zmiana decyzji musi nastąpić przed upływem 3 lat od dnia przyznania świadczeń.  Organ rentowy odstępuje od uchylenia lub zmiany decyzji, z przyczyn określonych w tym punkcie, jeżeli uchylenie lub zmiana decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności.
   
  Nie stosuje się ograniczenia czasowego jeśli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji z podanych powyżej przyczyn osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości.
   
   

  Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


   
   
   
   
   


   STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.