Składki ZUS z tytułu pełnienia funkcji przez członków rad nadzorczych

 

 
 
 
 
Od dnia 1 stycznia 2015 zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rad nadzorczych.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych, osoby będące członkami rad nadzorczych, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. 

Od konieczności objęcia składkami nie zwalnia fakt jednoczesnego spełniania warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów oraz pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji członka rady nadzorczej. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu powołania na członka rady nadzorczej i kończy się z dniem zaprzestania pełnienia tej funkcji.
 
Podstawę wymiaru składek stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania. Płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
Źródło: pracosfera.com, na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.