Wynagrodzenie za chorobę podczas zwolnienia lekarskiego

 

Co to jest wynagrodzenie chorobowe?  

Wynagrodzenie chorobowe jest to wynagrodzenie, do którego pracownik zachowuje prawo przez:
 • Pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym.
 • Pierwsze 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia.
Po okresie 33 lub 14 dni choroby /pobierania wynagrodzenia chorobowego/ pracownikowi przysługują zasiłki: chorobowy lub wypadkowy. Zasiłek chorobowy 
Uwaga! Prawo do wynagrodzenia chorobowego nie oznacza, że wysokość wynagrodzenia za czas choroby jest równa wysokości wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik gdy pracuje. 

 

Czym róźni się zasiłek chorobowy od wynagrodzenia chorobowego? 

 • Wynagrodzenie chorobowe płacone jest przez pierwsze 33 lub 14 dni choroby w roku kalendarzowym. Zasiłek chorobowy płacony jest odpowiednio od 34 lub 15 dnia choroby. 
 • Wynagrodzenie chorobowe w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego nie podlega obniżeniu w przypadku dostarczenia do pracodawcy zwolnienia lekarskiego po 7 dniach od daty wystawienia. 
 • Wynagrodzenie chorobowe za pobyt w szpitalu wynosi 80% podstawy, zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu 70% (z wyjątkiem wypadku przy pracy i w drodze do pracy lub z pracy, choroby zawodowej lub choroby w czasie ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - od pierwszego dnia wynosi 100% podstawy wymiaru).
 

Czy przy wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego stosuje się okres wyczekiwania? 

Do uzyskania prawa do wynagrodzenia chorobowego nie wystarczy podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Przy określaniu okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego ma znaczenie okres podlegania temu ubezpieczeniu, który wynosi: 
 • Przy dobrowolnym ubezpieczeniu - 90 dni. 
 • Przy obowiązkowym ubezpieczeniu - 30 dni, 
Od pierwszego dnia ubezpieczenia wynagrodzenie chorobowe przysługuje:
 • Pracownikom posiadającym wcześniejszy, co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
 • Pracownikom - absolwentom szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (termin 90 dni w przypadku absolwentów szkół należy liczyć od daty podanej w świadectwie, a w przypadku absolwentów szkół wyższych od dnia złożenia egzaminu dyplomowego).
 • Pracownikom, którzy będąc posłami i senatorami, przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.
 • Pracownikom, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
  

Ile wynosi wynagrodzenie za chorobę?

W przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

  Jak wyliczana jest podstawa wynagrodzenia chorobowego? 

  Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika wyliczana jest analogicznie jak podstawa zasiłku chorobowego. W celu jej obliczenia przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie (przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne) wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy (chorobę) albo z miesięcy kalendarzowych, które pracownik przepracował, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem12 miesięcy.
   
  Jeśli pracownik pracował niepełne miesiące w celu wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego:
  • Wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
  • Przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował, co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.
  • Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości - Jeżeli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych,
  • Kwartalne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały kalendarzowe poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 
  • Składniki za okresy roczne, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 
  W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego w czasie trwania ubezpieczenia nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo (wypłacanych) za okres pobierania wynagrodzenia.    

   

  Czy w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy ustala się nową podstawę wynagrodzenia za chorobę? 

  Nową podstawę ustala się, jeśli nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy na podstawie zmiany umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy. Do wyliczenia przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta miała miejsce w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy.
   
   

  Czy w przypadku podwyżki w czasie choroby ustala się na nowo podstawę wymiaru wynagrodzenia za chorobę? 

  W przypadku podwyżki, która nie jest spowodowana zwiększeniem wymiaru czasu pracy nie przelicza się na nowo podstawy wymiaru składek.
   
   

  Czy zwolnienie lekarskie obejmuje też dni wolne od pracy? 

  Dni wolne od pracy wlicza się do wynagrodzenia chorobowego, jeśli zostały zaliczone do okresu choroby na zwolnieniu lekarskim.
   
   

  Kto kontroluje pracownika na zwolnieniu lekarskim, jeśli ma płacone wynagrodzenie chorobowe? 

  Kontrolę może przeprowadzić pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób lub osoba przez niego upoważniona. Kontrola może być przeprowadzona w celu sprawdzenia wykorzystania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz do formalnej kontroli zwolnień lekarskich. Pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób może zwrócić się do ZUS o przeprowadzenia kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrole te przeprowadza wśród osób, którym sam wypłaca świadczenia chorobowe.
   
   

  Jakie dokumenty stanowią podstawę wypłaty wynagrodzenia chorobowego? 

  Podstawowym dokumentem niezbędnym do wypłaty wynagrodzenia chorobowego jest prawidłowo wypełniony druk ZUS ZLA.


  Źródło: pracosfera.com
   
   
   
   
   


   STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.