GDY CHORUJESZ
 
Przeczytaj również: 
Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA część I  

Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA część II

Od 12 stycznia 2011 zmienia się wzór druku zwolnienia lekarskiego. Niżej opisany wzór druku może być stosowany do wyczerpania zapasów druków posiadanych przez lekarzy.

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o wystawianie i korektę zwolnień lekarskich np: 
 • Czy lekarz musi wpisać kod B? 
 • Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? 
 • Co zrobić, gdy na zwolnieniu wpisano nieprawidłowy NIP? 
oraz wiele innych zagadnień przeczytaj poniższy artykuł.

 
Pola od 01 do 06 - dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej są niezbędne w celu potwierdzenia zgodności danych osoby, na którą zostało wystawione zwolnienie lekarskie z danymi ubezpieczonego przez zakład pracy, ZUS lub KRUS. Błędne dane identyfikacyjne chorego /ubezpieczonego/ stanowią podstawę do zakwestionowania prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego i odmowy jego przyjęcia przez płatnika np. zakład pracy. 

 • Wszystkie dane poczynając od pozycji 01 PESEL a kończąc na 06 NIP lub seria i numer dokumentu ubezpieczonego muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Zwolnienie jest wystawione nieprawidłowo nawet, gdy tylko część danych identyfikacyjnych jest błędna. 
 • Dane ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim powinny być zgodne z danymi zgłoszonymi do ubezpieczeń. Jeśli nastąpiła zmiany nazwiska lub innych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego należy powiadomić płatnika o zmianie danych. Płatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia korygującego w instytucji ubezpieczającej. Jeśli płatnikiem jest ubezpieczony np. prowadzący działalność gospodarczą powinien on samodzielnie zgłosić zmianę danych do instytucji ubezpieczającej.
Gdy stwierdzisz, że twoje dane identyfikacyjne na zwolnieniu lekarskim są wpisane nieprawidłowo zwróć się do lekarza wystawiającego zwolnienie o korektę danych.

 
Pola dane o niezdolności do pracy 08, 09 i 10 zawierają okres niezdolności do pracy. Prawidłowe wypełnienie tych pozycji jest szczególnie ważne dla ubezpieczonego, gdyż decyduje o ilości dni, za które ubezpieczony otrzyma świadczenie (wynagrodzenie za chorobę lub zasiłek  Zasiłek chorobowy) oraz ilości dni nieobecności liczonych jako nieobecność usprawiedliwiona. Zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, okres ten nie może być dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.   
 1. Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli:
 • bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
 • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniejszej orzeczonej niezdolności do pracy.
 1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w zakładzie /stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej/, nie może być wystawione później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego zakładu. Jeśli ubezpieczony przebywa dłużej niż 14 dni zaświadczenie lekarskie wystawia się, co 14 dni, w celu umożliwienia wypłaty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. 
 2. Na wniosek ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w zakładzie może być wystawione w terminie późniejszym.
 1. Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie na okres wsteczny tylko w wyjątkowych przypadkach. Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaświadczenie lekarskie wystawione jest przez lekarza psychiatrę na okres wcześniejszy niż określonych 3 dni, w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania. 

Zwolnienie lekarskie, w którym okresy choroby jest niezgodny z datą wystawienia tzn. nie spełnia powyższych warunków może być zakwestionowane w czasie kontroli prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich.

Pole 10 wpisywana jest liczba dni, na które zostało wystawione zwolnienie. Liczba dni musi zgadzać się z zakresem dat z punktów od 08 do 09. 

Gdy stwierdzisz, że okres na jaki wypisane jest zwolnienie lekarskie lub liczba dni jest nieprawidłowa zwróć się do lekarza wystawiającego zwolnienie o korektę danych.
 
Pole 11 pobyt w szpitalu jest między innymi informacją dla płatnika składek, że ubezpieczonemu przysługuje 70% podstawy zasiłku chorobowego o ile pobyt w szpitalu nie jest spowodowany wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, chorobą zawodową, chorobą w czasie ciąży.  
 
Pole 12 wskazania lekarskie mają decydujące znaczenie przy ocenie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Kontrola polega na ustaleniu czy ubezpieczony podczas zwolnienia lekarskiego: 
 • nie wykonuje pracy zarobkowej,
 • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
W polu 12 wpisywana jest cyfra oznaczająca:
 • 1-chory powinien leżeć. Chory powinien leżeć, choć w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może wyjść w celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych np. w przypadku, gdy nie ma nikogo, kto mógłby kupić niezbędne lekarstwa. W czasie kontroli każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Gdy chory nie jest w stanie udowodnić, że podczas kontroli nie było go w domu z istotnych przyczyn zasiłek może zostać cofnięty. Czy przyczyny były istotne decyduje orzecznik ZUS,  a w razie sporu sąd.  
 • 2-chory może chodzić. Bezsporne jest, że chory może chodzić w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jak np. wyjście do sklepu czy do lekarza. Problem stanowi rozstrzygniecie, w jakich okolicznościach czynności wykraczające poza zakres podstawowych czynności życiowych mogą być uznane jako podstawa do cofnięcia zasiłku chorobowego. W skrajnych przypadkach o tym czy zwolnienie było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem decyduje sąd, przy czym na podstawie orzecznictwa sądowego nie można sformułować jednoznacznej odpowiedzi, co oznacza zapis „chory może chodzić”. 
 
Przykłady:  
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2001 r., sygn. akt I PKN 638/00 - "Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdolności do pracy i w czasie jego trwania pracownik nie może podejmować czynności sprzecznych z tym celem". 
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01. "Adnotacja na zwolnieniu lekarskim, że "pacjent może chodzić" nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszania się po mieszkaniu, udania się na zabieg czy kontrolę lekarską".  
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1995 r., II UZP 38/94 - "Wykonywanie w czasie zwolnienia lekarskiego od pracy zatrudnienia w jednym z dotychczasowych zakładów pracy przy jednoczesnym pobieraniu zasiłku chorobowego w drugim zakładzie, w którym pracownik był równocześnie zatrudniony przed powstaniem prawa do zasiłku chorobowego, jest wykonywaniem innej pracy zarobkowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli praca ta stanowi czynności uciążliwe, mogące przedłużyć okres niezdolności do pracy albo jest niezgodna z celem tego zwolnienia". 
 • Wyrok z dnia 19 stycznia 1998 r. I PKN 486/97 - "Nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 KP) wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

  Rozstrzygnięcie czy wykonywanie pracy podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego w jednym z dwóch zakładów pracy, w którym pracownik był równocześnie zatrudniony przed powstaniem niezdolności do pracy, jeżeli ma stanowić podstawę pozbawienia pracownika prawa do zasiłku chorobowego, wymaga ustalenia, czy kontynuowana praca stanowi, czy też nie stanowi uciążliwych czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy, względnie, czy jest, czy nie jest niezgodna z celem tego zwolnienia".
 
Decydując się na skorzystanie z zapisu chory może chodzić zastanów się czy czynności, jakie zamierzasz wykonywać nie będą niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego i nie spowodują cofnięcia uprawnienia do wypłaty zasiłku lub wynagrodzenia za chorobę w przypadku kontroli. Stwierdzenie przez ubezpieczyciela, że zwolnienie wykorzystywane jest niezgodnie z przeznaczeniem rodzi dodatkowe konsekwencje dla pracownika ze strony pracodawcy. Pracodawca może uznać, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, co stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.
 
Pole 13 wpisywane są kody A,B,C,D lub E
 • kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie przekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
 • kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży,
 • kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,
 • kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,
 • kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną o długim okresie wylęgania.
W zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu „B” i „D”.
 
Kody choroby służą między innymi płatnikowi do prawidłowego określenia wysokości świadczenia (wynagrodzenia za chorobę lub zasiłku). Jeśli zamiast np. kodu B zostanie wpisany kod A wysokość zasiłku będzie wynosiła 80% zamiast 100%. 
Jeśli uważasz, że omyłkowo został wpisany nieprawidłowy kod choroby sprawdź dane z lekarzem wystawiającym zwolnienie lekarskie. 

Pole 14 numer statystyczny choroby jest wpisywany tylko na oryginale i drugiej kopi. Otrzymując zwolnienie pacjent nie będzie widział kodu choroby na kopi. 
 
Pole 15 i 16 kod pokrewieństwa osoby pod opieką i data urodzenia osoby pozostającej pod opieką wypełniane są tylko w przypadku zwolnienia wystawionego z tytułu opieki nad członkiem rodziny.  Zasiłek opiekuńczy 
 • 1- opieka nad dzieckiem (15)
 • 2- rodzicami, teściami, dziadkami wnukami lub rodzeństwem (15)
 • 3- innymi osobami (15)
Kody pokrewieństwa oraz data urodzenia służy między innymi płatnikowi do prawidłowego zaklasyfikowania choroby jako zasiłku opiekuńczego oraz określenia czy ubezpieczony nie przekroczył ilości dni, za które może pobierać zasiłek opiekuńczy w roku kalendarzowym. 
Gdy stwierdzisz, że dane są nieprawidłowe zwróć się do lekarza wystawiającego zwolnienie o korektę danych.
 
Pozycja od 17 do 21 dane zakładu służby zdrowia zawierają dane lekarza i placówki medycznej wystawiającej zwolnienie lekarskie. Pozycje te są wykorzystywane między innymi przy przeprowadzaniu kontroli prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego. Zakład pracy nie jest w stanie stwierdzić czy dane są prawidłowe natomiast może wykazać to kontrola instytucji ubezpieczającej. 
 
Pola 22 i 23 wpisywane są dane płatnika, NIP płatnika i nazwa skrócona/nazwisko i imię płatnika - najczęściej jest to zakład pracy, w którym ostatnio odprowadzane były składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli chory pracuje w więcej niż u jednego płatnika składek powinny zostać wystawione zwolnienia lekarskie oddzielnie na każdego z płatników.

Brak danych płatnika lub niepoprawny NIP stanowią powód do zakwestionowania zwolnienia lekarskiego przez płatnika oraz cofnięcia zasiłku przez instytucje ubezpieczającą. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem, prowadzisz działalność lub posiadasz inny tytuł do ubezpieczenia np. status bezrobotnego i stwierdzisz, że NIP lub nazwa płatnika jest nieprawidłowa lekarz wystawiający zwolnienie powinien skorygować dane na zwolnieniu lekarskim. 

Uwaga "NIP płatnika", w przypadku rolnika (KRUS) będzie wypełniony tylko wtedy, gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą i posiada swój numer NIP. W poz. 23 zwolnienia lekarskiego lekarz wpisuje nazwisko rolnika opłacającego składkę na ubezpieczenie społeczne rolników.
W przypadku bezrobotnego na zwolnieniu lekarskim podany będzie NIP Urzędu Pracy.

Pola od 24 do 28 zawierają aktualne dane adresowe osoby, która otrzymuje zwolnienie lekarskie, są to dane szczególnie istotne w przypadku kontroli lekarskiej. Może się zdarzyć, że ubezpieczony choruje w innym miejscu niż jest podane w danych adresowych jednak w razie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego będzie musiał wykazać istotne przyczyny, dlaczego nie był obecny w miejscu zamieszkania wpisanym na zwolnieniu lekarskim. 
Gdy stwierdzisz, że dane adresowe wpisane na zwolnieniu lekarskim są nieprawidłowe zwróć się do lekarza wystawiającego zwolnienie o korektę danych.

Pola 29 i 30 podpis i pieczęć lekarza, pieczęć zakładu opieki zdrowotnej jest bezwzględnie wymagana i powinna być czytelna. Brak podpisu lekarza i pieczątki lub brak możliwości ich odczytania stanowi powód do odrzucenia zwolnienia lekarskiego przez zakład pracy lub ubezpieczyciela.
Gdy stwierdzisz, że pozycje 29 i 30 nie zostały uzupełnione zwróć się do lekarza wystawiającego zwolnienie o ich uzupełnienie.


Uwaga! Korekty na zwolnieniu lekarskim może dokonać wyłącznie lekarz wystawiąjacy zwolnienie lekarskie. Wszelkie poprawki dokonywane przez chorego nawet tak niewielkie jak np. poprawienie literówki w nazwisku jest traktowane jako sfałszowane zwolnienia.

Źródło: pracosfera.com
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
 


 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.