Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA część I 

Od 12 stycznia 2011 zmienia się wzór druku zwolnienia lekarskiego. Niżej opisany wzór druku może być stosowany do wyczerpania zapasów druków posiadanych przez lekarzy.

Zanim opuścisz gabinet lekarski sprawdź czy druk twojego zwolnienia lekarskiego jest prawidłowo wypełniony
 

 
Od 1 sierpnia 2009 ZUS rozpoczął akcję „Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej”. Zintensyfikowanej kontroli podlegają zwolnienia budzące wątpliwości, co do liczby dni niezdolności do pracy z tytułu określonego schorzenia, kolejne zwolnienia wydane po uprzednim skróceniu okresu niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS, zwolnienia wystawiane po ustaniu ubezpieczenia. ZUS sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, oraz prawidłowość wypełnienia druków ZUS ZLA. 
 
Zanim opuścisz gabinet lekarski sprawdź czy druk zwolnienia lekarskiego wypełniony jest prawidłowo. Błędnie wypełniony druk zostanie odrzucony przez pracodawcę lub ZUS, a wypłata zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za chorobę zostanie wstrzymana do momentu dostarczenia poprawionego druku zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA. Orzecznik ZUS może uznać wystawienie zwolnienia lekarskiego za bezpodstawne, jeśli data wystawienia zwolnienia lekarskiego /data badania/ jest o kilka dni wcześniejsza od okresu niezdolności do pracy wpisanej na druku ZUS ZLA.
 
Druk ZUS ZLA zawiera:
 
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ
01. PESEL ubezpieczonego
02. Imię pierwsze ubezpieczonego
03. Nazwisko ubezpieczonego
04. Ubezpieczony w:
W polu  04 wpisywana jest cyfra oznaczająca ubezpieczyciela:
1-ZUS
2-KRU
3-INNY np. wojsko, policja, straż pożarna
05. Inny numer
W polu 05 wpisywana jest cyfra oznaczająca rodzaj dokumentu osoby ubezpieczonej:
1-NIP
2-dowód osobisty
3-paszport
06. NIP lub seria i numer dokumentu ubezpieczonego 
 
DANE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
07. Data urodzenia ubezpieczonego
08. Niezdolność do pracy od 
W polu 08 wpisywana jest data pierwszego dnia zwolnienia
09. Niezdolność do pracy do
W polu 09 wpisywana jest data ostatniego dnia zwolnienia
10. Niezdolność do pracy 
W polu 10 wpisywana jest liczba dni, na jakie zostało wystawione zwolnienie. Liczba dni musi zgadzać się z zakresem dat z punktów od 08 do 09
11. Pobyt w szpitalu 
W polu 10 wpisywana jest liczba dni pobytu w szpitalu
12. Wskazania lekarskie 5)
W polu 12 wpisywana jest cyfra oznaczająca
1-chory powinien leżeć  
2-chory może chodzić   czytaj więcej
13. Kod(y)
W polu 13 wpisywane są kody A,B,C,D lub E
kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie
przekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była
przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży, czytaj więcej
kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,
kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą, czytaj więcej
kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną o
długim okresie wylęgania.
14. Numer statystyczny choroby
Numer statystyczny choroby jest wpisywany tylko na oryginale i drugiej kopi. Otrzymując zwolnienie pacjent nie będzie widział kodu choroby na kopi
15. Kod pokrewieństwa osoby pod opieką
16. Data urodzenia osoby pozostającej pod opieką 
Pole15 i 16 wypełniane jest tylko w przypadku zwolnienia wystawionego z tytułu opieki nad członkiem rodziny. 
1- opieka nad dzieckiem (15)
2- rodzicami, teściami, dziadkami wnukami lub rodzeństwem (15)
3- innymi osobami (15)
 
DANE ZAKŁADU SŁUŻBY ZDROWIA
17. Imię pierwsze lekarza
18. Nazwisko lekarza
19. Identyfikator lekarza
20. Data wystawienia dokumentu
21. NIP Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pola od 17 do 21 zawierają dane lekarza i placówki medycznej wystawiającej zwolnienie lekarskie
 
DANE PŁATNIKA
22. NIP płatnika
23. Nazwa skrócona/nazwisko i imię płatnika
W polu 22 i 23 wpisywany jest płatnik, najczęściej jest to zakład pracy, w którym ostatnio odprowadzane były składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli chory pracuje w więcej niż u jednego płatnika składek powinny zostać wystawione zwolnienia lekarskie oddzielnie na każdego z płatników.
 
DANE ADRESOWE UBEZPIECZONEGO
24. Kod pocztowy
25. Miejscowość
26. Ulica
27. Numer domu
28. Numer lokalu
Pola od 24 do 28 zawierają aktualne dane adresowe osoby, która otrzymuje zwolnienie lekarskie
 
29. Podpis i pieczęć lekarza 
30. Pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej
 
 
Szczególną uwagę zwróć na najczęściej występujące błędy, do których należą:
  1. Brak pieczątki na druku ZUS ZLA
  2. Niepoprawny NIP lub PESEL zakładu pracy lub pacjenta
  3. Błędy literowe np. niepoprawnie wpisane nazwisko
  4. Niewypełnione wszystkie pola druku ZUS ZLA
  5. Błędny zakres daty choroby lub ilość dni choroby
  6. Zły kod ubezpieczonego w pozycji 04
  7. Brak podpisu i pieczątki lekarza w przypadku korekty danych na zwolnieniu
 
Uwaga! Sam nie możesz dokonywać żadnych zmian na druku ZUS ZLA. Korekty może wprowadzać wyłącznie lekarz, który wystawił zwolnienie lekarskie.
 
 
Źródło: pracosfera.com

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o wystawianie i korektę zwolnień lekarskich np: 
  • Czy lekarz musi wpisać kod B? 
  • Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? 
  • Co zrobić, gdy na zwolnieniu wpisano nieprawidłowy NIP? 
oraz wiele innych zagadnień przeczytaj  Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA część II

 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.