Ulgi podatkowe w PIT za 2015 rok 
 
Ulga na internet
Ze zwrotu wydatków poniesionych na internet może skorzystać podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z ulgi w 2014 roku lub nie korzystał z ulgi w 2014 roku i w poprzednich latach. Kwota wydatków nie może przekroczyć 760 zł.

Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie 
Z ulgi mogą skorzystać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Do ulgi nie są uprawnieni pracownicy, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne, osoby rozliczające się kartą podatkową, ryczałtowcy, prowadzący działalność wykonywaną osobiście. W ramach ulgi uprawniony podatnik może otrzymać zwrot 50% wydatków przeznaczonych na nowe technologie. 

Ulga prorodzinna
Rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać: 
  • do 1112,04 zł rocznie z tytułu wychowywania jednego dziecka, jeśli spełniają warunki do uzyskania ulgi, 
  • do 1112,04 zł na drugie dziecko, jeśli spełniają warunki do uzyskania ulgi,
  • do 2000,04 zł na trzecie dziecko, jeśli spełniają warunki do uzyskania ulgi,
  • do 2700,00 zł na czwarte i kolejne dziecko, jeśli spełniają warunki do uzyskania ulgi. 
 
Ulga abolicyjna 
Ulga przeznaczona jest dla podatników pracujących za granicą. Mogą skorzystać z niej osoby pracujące na umowę o pracę, zlecenie, z tytułu spółdzielczego stosunku pracy, praw majątkowych oraz autorskich i pokrewnych, jeśli odliczają podatek zapłacony za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych (stosujący metodę odliczenia proporcjonalnego).

Ulga dla krwiodawców
Podatnik może odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa. Wysokość odliczenia oblicza się mnożąc 130 zł przez ilość oddanej krwi. Potwierdzeniem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest zaświadczenie z jednostki realizującej zadania w zakresie pobierania krwi.

Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego
Dowodem dokumentującym przekazanie kwoty darowizny, którą można odliczyć w zeznaniu podatkowym jest wyciąg bankowy, w przypadku darowizny niepieniężnej dokument potwierdzający wartość darowizny oraz oświadczenie przyjmującego.

Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego
Odliczeniu podlegają kwoty darowizny. 

Łączna kwota darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, krwiodawstwa oraz organizacjom realizującym cele pożytku publicznego nie może przekroczyć 6% dochodu.

Ulga rehabilitacyjna
Uprawniony podatnik, w tym rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą odliczyć od dochodu koszty poniesione na rehabilitację. 

Ulga na przewodnika
Uprawniony podatnik może odliczyć 2280 zł z powodu konieczności posiadania przewodnika. 

Ulga na psa asystującego
Uprawniony podatnik może odliczyć 2280 zł z powodu konieczności posiadania psa asystującego. 

Ulga rehabilitacyjna na samochód
Uprawniona osoba niepełnosprawna może odliczyć 2280 zł kosztów poniesionych na samochód.
 
 
 
 
Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na dzień 01.01.2016
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.