Zasiłek macierzyński


Czy przysługuje ci zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński będzie ci przysługiwał, jeśli:
 1. Urodzisz dziecko.
 2. Przyjmiesz dziecko w wieku do 7 lat, lub dziecko w wieku do 10 lat, wobec którego odroczono decyzję obowiązku szkolnego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem lub wystąpisz do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.
 3. Spełniasz dodatkowo jeden z poniższych warunków
 • Podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu -  gdy opłacane są składki na ubezpieczenie chorobowe przez twojego pracodawcę lub z innego tytułu.
 • Nie podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zostałaś zwolniona z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. 
 • Byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, i ze względu na ciąże umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu. /art. 177 § 3 k.p. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
O zasiłek macierzyński może ubiegać się także ubezpieczony, który przyjmuje dziecko na wychowanie, na takich samych zasadach, jak ubezpieczona. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 

Ile przysługuje ci dni zasiłku macierzyńskiego? 

Od 1 stycznia 2009 r. okres zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi:
 
 • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie (231 dni) - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie, tj. przez okres 18, 29, 31, 33 lub 35 tygodni liczonych od dnia porodu.
 
Zasiłek macierzyński w czasie urlopu wychowawczego przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie tj. przez okres 18, 29, 31, 33 lub 35 tygodni liczonych od dnia porodu, jeżeli, pełny wymiar urlopu macierzyńskiego przypada w całości w czasie udzielonego urlopu wychowawczego. Gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego jest dłuższy niż udzielony pracownicy urlop wychowawczy, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze, bez skracania o 2 tygodnie, tj. przez okres odpowiednio 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni liczonych od dnia porodu.
 
W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczonej przysługuje zasiłek macierzyński przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia śmierci dziecka. 
 
Od 1 stycznia 2009 r. okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie wynosi:
 • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,
 • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci na wychowanie,
 • 33 tygodnie (231 dni) - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci na wychowanie,
 • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci na wychowanie,
 • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci na wychowanie.
Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku od 1 stycznia 2009 r. nie może być krótszy niż 9 tygodni (63 dni).
 

Czy urlop macierzyński może być wykorzystany przed porodem?

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. 
 

Od którego dnia liczony jest urlop macierzyński?

Jeżeli nie korzystałaś z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, dzień porodu jest pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego. 
 

Czy musisz wykorzystać cały zasiłek macierzyński?

Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres, co najmniej 14 tygodni po porodzie możesz zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. Pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.
 
Jeśli twoje dziecko wymaga opieki szpitalnej, możesz po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres, co najmniej 8 tygodni po porodzie, przerwać okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala.
 
Jeśli wymagasz opieki szpitalnej, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie, możesz przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. W tym przypadku ubezpieczony - ojciec dziecka ma prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu.
 

Ile wyniesie zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.
 
 
Czy pracując na urlopie macierzyńskim musisz płacić składki ZUS?

Od 1 września 2009 uległy zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są z 2 tytułów urlopu macierzyńskiego i wykonywania pracy w przypadku:
 • podjęcia w czasie urlopy macierzyńskiego pracy na umowę o pracę,  
 • funkcjonariuszy i Służby Celnej,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych.
Osoby wykonujące:
 • pracę nakładczą,
 • pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • oraz duchowni
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania pracy, mogą natomiast przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie.  
 
 

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

 1. Jeśli będziesz pobierać zasiłek macierzyński przed porodem – zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu.
 2. Jeśli będziesz pobierać zasiłek macierzyński po porodzie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 3. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie - zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
 4. Gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS - zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - w przypadku pracowników, natomiast w przypadku pozostałych ubezpieczonych niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a.
 5. Gdy rezygnujesz z części urlopu macierzyńskiego - pisemny wniosek  do pracodawcy w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 
Od 17 marca 2013 urlop macierzyński może zostać wydłużony o urlop rodzicielski.
 
 
 Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.