Od marca 2018 roku wprowadzone zostanie ograniczenie handlu do dwóch niedziel handlowych w miesiącu w 2018 roku. Wyjątkiem będzie miesiąc grudzień, w którym będą trzy handlowe niedziele. Zakaz handlu nie obejmie jednak wszystkich placówek handlowych.

 
We wszystkie niedziele w miesiącu handel może odbywać się:
 1. "na stacjach paliw płynnych;

 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

 3. w aptekach i punktach aptecznych;

 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;

 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

 7. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);

 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

 13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

 14. w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;

 15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);

 16. w strefach wolnocłowych;

 17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;

 18. na terenie jednostek penitencjarnych;

 19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;

 20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

 21. w przypadku handlu towarami z automatów;

 22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);

 23. w hurtowniach farmaceutycznych;

 24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;

 25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

 26. w zakładach pogrzebowych;

 27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

 28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

 29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

 30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;

 31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;

 32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego."


Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

 

 

 

 

 

04 lutego 2018
Gdzie można zrobić zakupy w każdą niedzielę
19 maja 2019
Wygrane w konkursach organizowanych przez pracodawcę stanowią dla pracowników przychody
12 maja 2019
Dane biometryczne zostały zakwalifikowane do szczególnej kategorii danych osobowych i
05 maja 2019
Od 4 maja 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące
27 kwietnia 2019
Przyznawanie pracownikom świadczeń pozapłacowych typu ubezpieczenie medyczne czy karnety sportowe
22 kwietnia 2019
Prawo autorskie są to przepisy odnoszące się do prawa własności
14 kwietnia 2019
W 2019 roku po raz pierwszy urzędy skarbowe sporządziły PIT

 

O pracosfera

Regulamin

 

pracosfera.com

 

 

 

Nagrody w konkursach

firmowych

 

 

 

 

 

Dane biometryczne

- zdjęcie pracownika

 

 

 

 

Badania lekarskie od

poprzedniego

pracodawcy