Płaca minimalna

od lipca 2024

 

 

Nakrętki będą

przytwierdzone do

opakowań

 

 

Czy diagnosta zatrzyma

dowód rejestracyjny?

 

pracosfera.com

Gdzie można zrobić zakupy w każdą niedzielę

04 lutego 2018
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024

Od marca 2018 roku wprowadzone zostanie ograniczenie handlu do dwóch niedziel handlowych w miesiącu w 2018 roku. Wyjątkiem będzie miesiąc grudzień, w którym będą trzy handlowe niedziele. Zakaz handlu nie obejmie jednak wszystkich placówek handlowych.

 
We wszystkie niedziele w miesiącu handel może odbywać się:
 1. "na stacjach paliw płynnych;

 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

 3. w aptekach i punktach aptecznych;

 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;

 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

 7. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);

 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

 13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

 14. w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;

 15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);

 16. w strefach wolnocłowych;

 17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;

 18. na terenie jednostek penitencjarnych;

 19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;

 20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

 21. w przypadku handlu towarami z automatów;

 22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);

 23. w hurtowniach farmaceutycznych;

 24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;

 25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

 26. w zakładach pogrzebowych;

 27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

 28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

 29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

 30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;

 31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;

 32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego."


Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin