Regulamin
 
 

I. Założenia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z wortalu oraz warunki świadczenia usług przez wortal pracosfera.

 2. Rozpoczęcie korzystania z wortalu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w regulaminie.

 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.pracosfera.com

 

II. Definicje

 1. Użytkownik - każda osoba, która, w jakikolwiek sposób korzysta z wortalu pracosfera.

 2. Treść - wszelkie materiały zamieszczane na wortalu pracosfera.

 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z wortalu pracosfera.

 

III. Podmiot świadczący usługi

 1. Podmiotem świadczącym usługi jest właściciel domeny pracosfera.com zwany dalej administratorem.

 

IV. Zasady korzystania z serwisu

 1. Każdy użytkownik posiadający dostęp do internetu może przeglądać zasoby wortalu, przy czym administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do zasobów wortalu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez podania przyczyny.

 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z wortalu pracosfera wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 3. Użytkownik akceptując regulamin zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej.

 4. Administrator zastrzega sobie jednostronne prawo decydowania o zawartości wortalu oraz usuwania treści niezgodnych z niniejszym regulaminem, a w szczególności:

      a) Zawierających przekazy reklamowe publikowane bez zgody administratora.
      b) Zawierających groźby, obelgi, inwektywy, stwierdzenia/wyrazy ogólnie przyjęte za obraźliwe.
      c) Zawierających treści pornograficzne.
      d) Zawierających informacje lub materiały mogące spowodować uszkodzenie systemu.
      e) Zawierających inne treści niezgodne z prawem. 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do serwisu użytkownikom naruszającym postanowienia regulaminu.

 2. Korzystanie z wortalu pracosfera możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.

 3. Wortal pracosfera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem niniejszego wortalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

 4. Wortal pracosfera nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe umieszczone w wortalu oraz za szkody i wynikłe z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie treści oraz szkody powstałe z powyższego tytułu.

 6. Użytkownik w każdej chwili może usunąć publikowane przez siebie treści.

 

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownicy wortalu pracosfera są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych materiałów wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

 2. Korzystanie przez użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

 3. Użytkownicy wortalu pracosfera poprzez umieszczenie własnych treści wyrażają zgodę na wykorzystanie powyższych treści przez pozostałych użytkowników oraz przez wortal pracosfera. 

 

VI. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 

 1. Hardware.

 2. Połączenie z siecią Internet.

 3. Przeglądarkę internetową.

 4. Inne oprogramowanie wymagane przez usługi.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 

 

 

 

 

 

e-rejestracja do lekarza

 

 

Polskie prawo

jazdy kierowców taxi

 

 

 

Podatek od plastiku

 

pracosfera.com

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin