Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Kategorie dokumentów publicznych 

14 lipca 2019
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od 12 lipca weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych mająca na celu ograniczenie możliwości fałszowania tych dokumentów i dokonywania na ich podstawie przestępstw.


Dokumenty publiczne są to dokumenty wytwarzane według wzoru określonego zgodnie z obowiązującym prawem lub których wzory i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Dokumentami publicznym są także odpisy, wypisy, duplikaty i wtórniki. 


Dokumenty te służą do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzają stan prawny albo prawa osób posługujących się takimi dokumentami, zabezpieczonymi przed fałszerstwem lub  stanowią:


"1. tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych,


2. odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego,


3. odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane przez sądy,


4. odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 1" ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.[2])), gdy ich przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu,


5. wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których mowa w art. 79 pkt 1–1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398, 723, 1496, 1629 i 1669)."

 

 

Dokumentem publicznym zostały podzielone na trzy kategorie:

 

1. "Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa:

 

1) dowód osobisty;

 

2) dokumenty paszportowe;

 

3) książeczka żeglarska, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616);

 

4) dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696 i 1669);

 

5) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094);

 

6) dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,  a także dokumenty wydawane członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 

7) dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);

 

8) dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe  z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;

 

9) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 89i ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109 i 1669);

 

10) tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych;

 

11) odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego;

 

12) odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane przez sądy;

 

13) odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, gdy ich przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu; 

 

14) wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których mowa w art. 79 pkt 1–1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;

 

15) certyfikat członka załogi statku powietrznego;

 

16) wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 i 2182);

 

17) wojskowe dokumenty osobiste wydawane na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138);

 

18) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 137c ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

 

19) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 

20) wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919);

 

21) naklejka wizowa;

 

22) Karta Polaka;

 

23) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

 

24) Prawo wykonywania zawodu lekarza;

 

25) Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

 

26) prawo jazdy;

 

27) profesjonalny dowód rejestracyjny oraz dowód rejestracyjny pojazdu, z wyłączeniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990);

 

28) karta pojazdu;

 

29) pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

 

30) karta do tachografu, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480);

 

31) zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629);

 

32) legitymacje służbowe:

a)   policjantów,

b)   funkcjonariuszy Straży Granicznej,

c)    funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,

d)   funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e)   funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,

f)    funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

g) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

h) funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego,

i)     funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,

j)     funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,

k) osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,

l)     inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,

m)   żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

 

Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,  potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione w ust. 2.

 

Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż wymienione w ust. 2 i 3."


Ustawa wprowadza zakaz wytwarzania, oferowania, zbywania lub przechowywania w celu zbycia repliki dokumentu publicznego. Kara za nieprzestrzeganie zapisów ustawy to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Kopiowanie i przechowywanie dokumentów publicznych zgodnie z zasadami wynikającymi z innych przepisów ma nie podlegać wyżej wymienionym karom. 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy o dokumentach publicznych

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin