Płaca minimalna

od lipca 2024

 

 

Nakrętki będą

przytwierdzone do

opakowań

 

 

Czy diagnosta zatrzyma

dowód rejestracyjny?

 

pracosfera.com

Kategorie dokumentów publicznych 

14 lipca 2019
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024

Od 12 lipca weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych mająca na celu ograniczenie możliwości fałszowania tych dokumentów i dokonywania na ich podstawie przestępstw.


Dokumenty publiczne są to dokumenty wytwarzane według wzoru określonego zgodnie z obowiązującym prawem lub których wzory i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Dokumentami publicznym są także odpisy, wypisy, duplikaty i wtórniki. 


Dokumenty te służą do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzają stan prawny albo prawa osób posługujących się takimi dokumentami, zabezpieczonymi przed fałszerstwem lub  stanowią:


"1. tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych,


2. odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego,


3. odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane przez sądy,


4. odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 1" ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.[2])), gdy ich przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu,


5. wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których mowa w art. 79 pkt 1–1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398, 723, 1496, 1629 i 1669)."

 

 

Dokumentem publicznym zostały podzielone na trzy kategorie:

 

1. "Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa:

 

1) dowód osobisty;

 

2) dokumenty paszportowe;

 

3) książeczka żeglarska, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616);

 

4) dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696 i 1669);

 

5) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094);

 

6) dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,  a także dokumenty wydawane członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 

7) dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);

 

8) dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe  z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;

 

9) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 89i ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109 i 1669);

 

10) tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych;

 

11) odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego;

 

12) odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane przez sądy;

 

13) odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, gdy ich przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu; 

 

14) wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których mowa w art. 79 pkt 1–1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;

 

15) certyfikat członka załogi statku powietrznego;

 

16) wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 i 2182);

 

17) wojskowe dokumenty osobiste wydawane na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138);

 

18) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 137c ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

 

19) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 

20) wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919);

 

21) naklejka wizowa;

 

22) Karta Polaka;

 

23) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

 

24) Prawo wykonywania zawodu lekarza;

 

25) Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

 

26) prawo jazdy;

 

27) profesjonalny dowód rejestracyjny oraz dowód rejestracyjny pojazdu, z wyłączeniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990);

 

28) karta pojazdu;

 

29) pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

 

30) karta do tachografu, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480);

 

31) zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629);

 

32) legitymacje służbowe:

a)   policjantów,

b)   funkcjonariuszy Straży Granicznej,

c)    funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,

d)   funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e)   funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,

f)    funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

g) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

h) funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego,

i)     funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,

j)     funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,

k) osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,

l)     inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,

m)   żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

 

Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,  potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione w ust. 2.

 

Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż wymienione w ust. 2 i 3."


Ustawa wprowadza zakaz wytwarzania, oferowania, zbywania lub przechowywania w celu zbycia repliki dokumentu publicznego. Kara za nieprzestrzeganie zapisów ustawy to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Kopiowanie i przechowywanie dokumentów publicznych zgodnie z zasadami wynikającymi z innych przepisów ma nie podlegać wyżej wymienionym karom. 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy o dokumentach publicznych

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin