Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Kiedy wniosek o pracę zdalną jest wiążący dla pracodawcy?

19 marca 2023
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od 7 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej.

 

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 

  1. pracownicę w ciąży,

  2. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

  3. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  4. pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, to jest:

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, to jest zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku o pracę zdalną wyżej wymienionym pracownikom jeśli wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy i rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracownik musi zostać poinformowany o przyczynie odmowy w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin