Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Kiedy wniosek o pracę zdalną jest wiążący dla pracodawcy?

19 marca 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Od 7 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej.

 

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 

  1. pracownicę w ciąży,

  2. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

  3. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  4. pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, to jest:

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, to jest zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku o pracę zdalną wyżej wymienionym pracownikom jeśli wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy i rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracownik musi zostać poinformowany o przyczynie odmowy w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin