Nowe, obowiązkowe

wyposażenie samochodu

 

 

 

 

 

Płaca minimalna

od lipca 2024

 

pracosfera.com

Kiedy wniosek o pracę zdalną jest wiążący dla pracodawcy?

19 marca 2023
Od 7 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy
1 lipca 2024 roku w Warszawie zaczynie działać Strefa Czystego
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w

Od 7 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej.

 

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 

  1. pracownicę w ciąży,

  2. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

  3. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  4. pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, to jest:

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, to jest zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku o pracę zdalną wyżej wymienionym pracownikom jeśli wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy i rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracownik musi zostać poinformowany o przyczynie odmowy w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin