Podatek od plastiku

 

 

Administracja skarbowa

sprawdzi sprzedających

w internecie

 

 

Weryfikacja PESEL

przy zawieraniu umów

 

pracosfera.com

Sprawdź swój ekwiwalent za urlop

07 lipca 2013
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on
Część osób posiadająca ubezpieczenie w ZUS może otrzymać z ZUS
Ostatnim dniem na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2023 rok

Rozstajesz się z dotychczasowym pracodawcą i nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego, przysługującego ci za przepracowane miesiące. Niezależnie od przyczyny rozstania przysługuje ci ekwiwalent za urlop. Sprawdź jaką kwotę otrzymasz.  
 
Aby obliczyć ekwiwalent za urlop musisz przygotować:
 
Wynagrodzenie brutto z którego będzie obliczony ekwiwalent za urlop. Do podstawy z której wylicza się ekwiwalent mogą wchodzić:


Stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej np. wynagrodzenie zasadnicze z miesiąca w którym  nabywasz prawo do ekwiwalentu.

 • Zmienne składniki z 3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu (za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc).

 • Zmienne składniki z 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu (za okresy dłuższe niż jeden miesiąc).
   
  UWAGA jeśli pracujesz na część etatu współczynnik jest odpowiednio zmniejszany np. 
   
  dla 1/2 etatu obliczamy współczynnik 1/2*20,92=10,46
  dla 1/4 etatu obliczamy współczynnik 1/4*20,92= 5,23

 

Do podstawy ekwiwalentu za urlop nie wlicza się:

 

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Ilość dni urlopu za który przysługuje ci ekwiwalent,

 

Dni niewykorzystanego urlopy za rok w którym nabywasz prawo do urlopu i ewentualnie za lata poprzednie. Pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent proporcjonalnie za miesiące, przepracowane w jego zakładzie pracy.

        
Współczynnik urlopowy (w 2009 roku współczynnik urlopowy wynosi 21,08). Współczynnik na 2013 rok uległ zmianie i wynosi 20,92 zł.
Współczynnik urlopowy jest wyliczany w każdym roku kalendarzowym. Oblicza się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie otrzymany wynik dzieli się przez 12. 

 

OBLICZAJĄC EKWIWALENT WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY Z 2013 ROKU 
 
 
Obliczamy ekwiwalent za urlop przykład dla współczynnika z 2009 roku

Ekwiwalent za urlop – cały etat
 
Obliczamy stawkę godzinową dzieląc wynagrodzenie brutto przez współczynnik urlopowy i otrzymany wynik dzieląc przez 8 godzin.
Obliczamy wynagrodzenie za urlop mnożąc otrzymana stawkę godzinową przez ilość godzin urlopu.
 
Przykład
Pracownik jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem 2000 zł. brutto miesięcznie, ekwiwalent będzie wypłacony za 10 dni urlopu.
 
2000 zł. (wynagrodzenie) / 21,08 (współczynnik urlopowy 2009 r.) = 94,88 zł.
94,88 zł. / 8 godzin = 11,86 zł.
10 dni urlopu to 80 godzin (8 godzin *10 dni) 
11,86 * 80 godzin = 948,8 zł. brutto

 
Ekwiwalent za urlop – część etatu

Przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy przeciętna liczba dni roboczych w miesiącu, czyli wartość współczynnika, powinna być ustalana w proporcji do wymiaru czasu pracy .
 
Dla osób zatrudnionych na część etatu współczynnik obliczamy mnożąc współczynnik na dany rok przez część etatu na jaki dana osoba jest zatrudniona.
 
Przykład
 
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2000 zł. brutto miesięcznie, ekwiwalent będzie wypłacony za 10 dni.
 
21,08 * 1/2 etatu = 10,54 (współczynnik dla osoby zatrudnionej na ½ etatu w 2009r.)
2000zł.  / 10,54 = 189, 75
189,75 / 8 godzin = 23,72 zmiana od 2009-11-03 (Dz.U. z 2009 r., Nr 174, poz. 1353)  ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy podzielić przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Jeśli dobowa norma czasu pracy wynosi np. 4 godziny to zamiast 8 godzin podanych w przykładzie przyjmujemy 4 
23,72 * 80 godzin = 1897,6 zł. brutto


 

Źródło: pracosfera.com; aktualizacja 07.04.2013

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin