Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

Rozstajesz się z dotychczasowym pracodawcą i nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego, przysługującego ci za przepracowane miesiące. Niezależnie od przyczyny rozstania przysługuje ci ekwiwalent za urlop. Sprawdź jaką kwotę otrzymasz.  
 
Aby obliczyć ekwiwalent za urlop musisz przygotować:
 
Wynagrodzenie brutto z którego będzie obliczony ekwiwalent za urlop. Do podstawy z której wylicza się ekwiwalent mogą wchodzić:


Stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej np. wynagrodzenie zasadnicze z miesiąca w którym  nabywasz prawo do ekwiwalentu.

 • Zmienne składniki z 3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu (za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc).

 • Zmienne składniki z 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu (za okresy dłuższe niż jeden miesiąc).
   
  UWAGA jeśli pracujesz na część etatu współczynnik jest odpowiednio zmniejszany np. 
   
  dla 1/2 etatu obliczamy współczynnik 1/2*20,92=10,46
  dla 1/4 etatu obliczamy współczynnik 1/4*20,92= 5,23

 

Do podstawy ekwiwalentu za urlop nie wlicza się:

 

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Ilość dni urlopu za który przysługuje ci ekwiwalent,

 

Dni niewykorzystanego urlopy za rok w którym nabywasz prawo do urlopu i ewentualnie za lata poprzednie. Pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent proporcjonalnie za miesiące, przepracowane w jego zakładzie pracy.

        
Współczynnik urlopowy (w 2009 roku współczynnik urlopowy wynosi 21,08). Współczynnik na 2013 rok uległ zmianie i wynosi 20,92 zł.
Współczynnik urlopowy jest wyliczany w każdym roku kalendarzowym. Oblicza się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie otrzymany wynik dzieli się przez 12. 

 

OBLICZAJĄC EKWIWALENT WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY Z 2013 ROKU 
 
 
Obliczamy ekwiwalent za urlop przykład dla współczynnika z 2009 roku

Ekwiwalent za urlop – cały etat
 
Obliczamy stawkę godzinową dzieląc wynagrodzenie brutto przez współczynnik urlopowy i otrzymany wynik dzieląc przez 8 godzin.
Obliczamy wynagrodzenie za urlop mnożąc otrzymana stawkę godzinową przez ilość godzin urlopu.
 
Przykład
Pracownik jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem 2000 zł. brutto miesięcznie, ekwiwalent będzie wypłacony za 10 dni urlopu.
 
2000 zł. (wynagrodzenie) / 21,08 (współczynnik urlopowy 2009 r.) = 94,88 zł.
94,88 zł. / 8 godzin = 11,86 zł.
10 dni urlopu to 80 godzin (8 godzin *10 dni) 
11,86 * 80 godzin = 948,8 zł. brutto

 
Ekwiwalent za urlop – część etatu

Przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy przeciętna liczba dni roboczych w miesiącu, czyli wartość współczynnika, powinna być ustalana w proporcji do wymiaru czasu pracy .
 
Dla osób zatrudnionych na część etatu współczynnik obliczamy mnożąc współczynnik na dany rok przez część etatu na jaki dana osoba jest zatrudniona.
 
Przykład
 
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2000 zł. brutto miesięcznie, ekwiwalent będzie wypłacony za 10 dni.
 
21,08 * 1/2 etatu = 10,54 (współczynnik dla osoby zatrudnionej na ½ etatu w 2009r.)
2000zł.  / 10,54 = 189, 75
189,75 / 8 godzin = 23,72 zmiana od 2009-11-03 (Dz.U. z 2009 r., Nr 174, poz. 1353)  ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy podzielić przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Jeśli dobowa norma czasu pracy wynosi np. 4 godziny to zamiast 8 godzin podanych w przykładzie przyjmujemy 4 
23,72 * 80 godzin = 1897,6 zł. brutto


 

Źródło: pracosfera.com; aktualizacja 07.04.2013

  Święto przypadające na inny dzień niż niedziela jest dla pracownika
Od 16 maja 2021 r. pracodawcy zgłaszając nowego pracownika do
Osoby, które chorowały na Covid-19 i z tego powodu odczuwają
Osoby rozliczające podatek na deklaracjach PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 lub
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii podatnicy mają możliwość odliczenia
Rozliczając deklaracje podatkowe za 2020 rok podatnicy mogą obniżyć podatek
07 lipca 2013

Sprawdź swój ekwiwalent za urlop

 

pracosfera.com

 

 

 

Dzień wolny

za pierwszego maja 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do ZUS

z kodem zawodu

 

 

 

 

 

Rehabilitacja

po Covid-19