Podatek od plastiku

 

 

Administracja skarbowa

sprawdzi sprzedających

w internecie

 

 

Weryfikacja PESEL

przy zawieraniu umów

 

pracosfera.com

Stres a wypadek przy pracy 

26 kwietnia 2014
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on
Część osób posiadająca ubezpieczenie w ZUS może otrzymać z ZUS
Ostatnim dniem na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2023 rok

Praca w nieustannie zmieniających się warunkach gospodarczych a zwłaszcza podczas kryzysu sprawia, że przed firmami stawiane są coraz większe wymagania. W efekcie dążenia firm do utrzymania pozycji na rynku rośnie nacisk na pracowników, zarówno w sferze zwiększania produktywności, jaki i ilości przyjmowanych i stosowanych informacji. Chęć sprostania rosnącym wymaganiom oraz świadomość zagrożenia utratą pracy powoduje, wzrost ilości chorób wywołanych stresem. Stres bywa też przyczyną wypadków w pracy, choć wykazanie przyczyny między stresem a zaistniałym wypadkiem nie jest sprawą prostą.

 
Wypadek przy pracy zgodnie z ustawą wypadkową występuje, jeśli zostaną spełnione jednocześnie 3 warunki:
 
Zdarzenie musi wystąpić nagle. "Nagle" według interpretacji prezentowanej w orzecznictwie oznacza, że działanie czynnika zewnętrznego wystąpiło w krótkim czasie, co nie znaczy, że musiało być jednorazowe. Nie można uznać za nagłe zdarzeń, które występują np. w ciągu kilku dni. Istnieje pogląd, że zdarzenie nagłe nie powinno przekroczyć jednej dniówki. Skutki nie muszą jednak ujawnić się natychmiast.  
 • Wyrok z dnia 4 października 2006 r. II UK 40/06 „Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie wymaga się jednoczesnego wystąpienia przyczyny i skutku. Cecha nagłości odnosi się do czasu trwania zdarzenia, a zewnętrzność oraz bezpośredniość dotyczą jego przyczyny (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).”

 
Musi być wywołane przyczyną zewnętrzną. Przyczyna zewnętrzna jest to przyczyna, która pochodzi z poza organizmu pokrzywdzonego i jest w stanie w zaistniałych okolicznościach przyczynić się do wypadku, w tym też doprowadzić do nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby posiadającej samoistne schorzenia. W przypadku występowania kilku szkodliwych czynników zewnętrznych istotnym jest wykazanie, który z czynników przyczynił się bezpośrednio do zdarzenia. Ważne jest stwierdzenie, czy bez wystąpienia konkretnego czynnika doszłoby do wypadku. Jak wskazuje orzecznictwo stres może zostać zakwalifikowany jako przyczyna wypadku przy pracy. 
 • Wyroku z dnia 11 lutego 1999 r., II UKN 472/98, „(…) stres psychiczny wywołany nieporozumieniem z przełożonym pracownika może być - zależnie od źródeł i przebiegu konfliktu - kwalifikowany jako zewnętrzna współprzyczyna udaru mózgu, gdy przełożony niewłaściwie czyni użytek z kompetencji do wydawania podwładnym poleceń dotyczących pracy”. 

 • Wyroku z 18 sierpnia 1999 r. (II UKN 87/99  ”zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.”

 
Nie zawsze stres może być uznany za przyczynę wypadku przy pracy, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, ściśle związanych ze zwiększoną ilością sytuacji stresowych. 
 
 • Wyrok z 22 czerwca 1986 r., II URN 166/86 (PiZS 1988 nr 7 s. 63) „ stres psychiczny związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych mieszczących się w granicach normy, którą przeciętnie organizm ludzki jest w stanie znieść bez istotnego uszczerbku dla zdrowia, nie jest przyczyną zewnętrzną w  rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej". 

 • Wyrok z dnia 14 lutego 1996 r. II PRN 2/96 „2. Praca dyrektora jest z istoty swej związana z dużą odpowiedzialnością a występujące w jej toku stresy nie mogą być uznane za nietypowe warunki pracy w rozumieniu przyczyny zewnętrznej zdarzenia (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.)". 

 
Musi powodować uraz lub śmierć w związku z pracą:
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych.

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia.

 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 
 
Art. 3 ust. 3 ustawy - za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:
 
 • Uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe.

 • Wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

 • Pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie.

 • Odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy.

 • Wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych pracy na rzecz tych spółdzielni.

 • Wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 • Współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 • Wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, /li> wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi.

 • Odbywania zastępczych form służby wojskowej.

 • Nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium.

 • Wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Według raportu "Sprawozdanie GIP z działalności PIP W 2008 r." w którym zaprezentowano między innymi badania przeprowadzone przez PIP w 2008, wzrasta liczba wypadków spowodowanych stresem. "Coraz częściej czynnik ludzki – związany z relacjami pomiędzy pracodawcą (kierownikiem) a pracownikiem, a także między pracownikami i rzutujący na sferę ogólnej organizacji pracy oraz organizacji stanowisk pracy – może być źródłem poważnych obciążeń psychicznych, skutkujących tragicznymi błędami podczas wykonywania pracy.” Badania te potwierdzają, że stres jest jednym z czynników powodujących wypadki przy pracy.
 
 
Źródło: pracosfera.com
 

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin