Płaca minimalna

od lipca 2024

 

 

Nakrętki będą

przytwierdzone do

opakowań

 

 

Czy diagnosta zatrzyma

dowód rejestracyjny?

 

pracosfera.com

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o urlopie wychowawczym 

06 kwietnia 2013
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Komu przysługuje urlop wychowawczy?
 
Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu, co najmniej sześć miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wliczane są poprzednie okresy zatrudnienia.
 
Czy osobie zatrudnionej na umowę zlecenie przysługuje urlop wychowawczy? 
 
Osobom zatrudnionym na umowę zlecenie nie przysługuje urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje tylko pracownikom w rozumieniu kodeksu pracy. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę art.2 K.p. 
 
Ile miesięcy może trwać urlop wychowawczy?
  • Urlop wychowawczy w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

  • Jeśli dziecko wymaga osobistej opieki pracownika ze względu na stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do 18 roku życia.

Łączny okres urlopu wychowawczego osób uprawnionych /rodziców, opiekunów/ nie może przekroczyć 3 lat.
 
Czy urlop wychowawczy przysługuje osobie na umowie na czas określony i jaki jest jego wymiar?
 
Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace na czas określony, okres próbny, czas wykonywania określonej pracy przysługuje urlop wychowawczy tylko do dnia zakończenia umowy. Urlop może zostać przedłużony, jeśli pracodawca przedłuży umowę o pracę. 
 
Czy urlop wychowawczy trzeba wykorzystać w całości?

Urlop może być wykorzystany w nie więcej niż 4 częściach.

Pracownik może też skrócić okres urlopu wychowawczego.

  • W każdym czasie - za zgodą pracodawcy.

  • Po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - nie później niż 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może pracować?

 
W czasie urlopu wychowawczego pracownik może pracować u dotychczasowego lub innego pracodawcy, kontynuować naukę lub szkolenie pod warunkiem, że praca lub nauka nie uniemożliwiają mu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
 
Czy pracodawca jest zobowiązany obniżyć wymiar czasu pracy pracownikowi, któremu przysługuje urlop wychowawczy?
 
Pracownik zamiast korzystać z urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy w tym okresie do wymiaru nie niższego niż połowa czasu pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
 
Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wychowawczego?
 
Pracodawca nie może dowolnie odwoływać pracownika z urlopu wychowawczego. Może to uczynić w przypadku:
  • Stwierdzenia, że pracownik zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem np., podejmując pracę, która uniemożliwi mu sprawowanie opieki.

  • Stwierdzenia, że z urlopu korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. 

  • Pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

 
Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę po złożeniu przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy?
 
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Sytuacją uprawniającą do rozwiązania umowy jest upadłość lub likwidacja pracodawcy lub, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
 
Czy choroba przerywa urlop wychowawczy?
 
Choroba nie przerywa okresu urlopu wychowawczego, nie wydłuża też jego wymiaru. 
 
Czy na urlopie wychowawczym przysługuje wynagrodzenie za chorobę lub zasiłek chorobowy?
 
W czasie urlopu wychowawczego nie przysługuje zasiłek chorobowy, ani wynagrodzenie za chorobę z powodu niezdolności do pracy.
 
Czy na urlopie wychowawczym pracownicy, która urodzi dziecko przysługuje zasiłek macierzyński?
 
W przypadku urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński.
 
Czy wypłata zasiłku macierzyńskiego podczas urlopu wychowawczego zawiesza ten urlop?
 
Wypłata zasiłku macierzyńskiego podczas urlopu wychowawczego nie zawiesza urlopu wychowawczego, ani go nie przesuwa.
 
Jak wygląda powrót z urlopu wychowawczego?
 
Pracodawca dopuszcza pracownika do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.
 
Jak długo trwa urlop wychowawczy, jeśli wniosek o urlop został złożony po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę?
 
Urlop wychowawczy trwa do momenty określonego w wypowiedzeniu umowy o pracę /do końca okresu wypowiedzenia/. Wniosek o urlop wychowawczy złożony po fakcie wręczenia wypowiedzenia przez pracodawcę nie chroni przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 
Czy osoba samozatrudniająca się ma prawo do urlopu wychowawczego?
 
Samozatrudnienie nie stanowi podstawy do uzyskania prawa do urlopu wychowawczego.
 
Czy na urlopie wychowawczym są odprowadzane składki ZUS?
 
Za osoby przebywające na urlopie wychowawczym i nie mające ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiadające innego tytuł do odprowadzania składek są odprowadzane obowiązkowo składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Nie odprowadza się natomiast składki chorobowej i wypadkowej. Od 2009r podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia (1.276 zł. w 2009 roku). Od 2012 roku podstawę wymiaru stanowić będzie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota świadczenia pielęgnacyjnego (420 zł. w 2009 roku). 
 
Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać urlop wychowawczy? 
 
Dokumenty niezbędne do udzielenia urlopu wychowawczego:
  • Pisemny wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego /wniosek należy złożyć na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego/.

  • Pisemne oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku. 

 

Źródło: pracosfera.com
 

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin