Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

PIT-2 jest dokumentem funkcjonującym w polskim systemie podatkowym od wielu lat.

 

PIT-2 stosuje się do przychodów:

 

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.


W większości firm jest przekazywany do wypełnienia osobom podejmującym pracę już w momencie zatrudnienia. Zmianą w odniesieniu do poprzedniego roku jest natomiast wzrost kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 zł. miesięcznie do 425,00 zł. miesięcznie. 

 

Raz złożony przez pracownika w danej firmie PIT-2 jest aktualny aż do odwołania, o ile pracownik nie stracił prawa do tego odliczenia. W  formularzu PIT-2 zostały wymienione okoliczności powodujące brak możliwości uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek.

 

Kwota zmniejszająca podatek, której dotyczy PIT-2 nie może być stosowana przez osoby:
 

  • otrzymujące emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • osiągające dochody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • otrzymujące świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • osiągające dochody, od których są obowiązane opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów: 

       a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,

       b) z najmu lub dzierżawy.

 

Kwota zmniejszająca podatek nie wzrasta w przypadku zatrudnienia w kilku firmach jednocześnie. Zatem złożenie PIT-2 w więcej niż jednej firmie jednocześnie, może powodować konieczność zwrotu nadpłaty w rocznym rozliczeniu podatkowym. 

 

 

PIT-2 nie jest dokumentem dotyczącym uwzględniania bądź nie uwzględniania w wynagrodzeniu pracownika "ulgi dla klasy średniej". 


 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Od lipca 2022 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nazywana dyrektywą omnibus wprowadza przepisy
28 maja 2022r. weszła w życie unijna dyrektywa dotycząca między
W maju 2022r. wydłużony został termin wejścia w życie przepisów
Od 4 maja 2022 roku weszły w życie przepisy dotyczące
Od 1 kwietnia 2022 roku wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań z
12 stycznia 2022

Czy składać PIT-2 ?

 

pracosfera.com

 

 

 

Zmiany w naliczaniu

podatku od lipca 2022 roku

 

 

 

Opinie o produktach

- nowe przepisy

 

 

 

Obowiązek podawania

cen przed obniżką