Choroba zawodowa według definicji zawartej w kodeksie pracy art.2351 K.p. jest to choroba, wymieniona w wykazie chorob zawodowych jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". 
 
Choroba zawodowa u pracownika lub byłego pracownika powstaje na skutek pracy w długotrwałym narażeniu na szkodliwe czynniki. O ile łatwo jest wykazać bezpośredni wpływ czynników środowiska takich jak np. zapylenie na choroby płuc, to wpływ stresu na wystąpienie choroby zawodowej nie jest łatwy do udowodnienia. Najczęściej występującymi chorobami, których głównym sprawcą jest stres są: nerwice i depresje, nadciśnienie, choroby serca, bezsenność i inne zaburzenia snu, zapalenia stawów, astma, zaburzenia trawienne, egzema i wrzody. Większość chorób, których występowanie niewątpliwie związane jest ze stresem nie znajduje się w wykazie chorób zawodowych. Sposób badania natężenia i czasu oddziaływania czynników szkodliwych został określony przez Kodeks pracy oraz rozporządzenia ministra zdrowia. 
 
Sposób oceny oddziaływania danego czynnika na wystąpienie choroby zawodowej ocenia się w odniesieniu do:
 • Czynników chemicznych i fizycznych - rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia zawodowego.
 • Czynników biologicznych - rodzaj czynnika, ustalenie kontaktu, okresu utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika.
 • Czynników o działaniu uczulającym (alergenów) - rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, narzędziach pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika.
 • Czynników o działaniu rakotwórczym - substancje i preparaty chemiczne zakwalifikowane do kategorii 1 na podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz pierwotną lokalizację nowotworu i okres latencji.
 • Sposobu wykonywania pracy - określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.

 

Stres w pracy jest czynnikiem przyczyniającym się do powstania chorób związanych z pracą. Powoduje osłabienie odporności na szkodliwe warunki środowiska. Jednak w przypadku chorób zawodowych znajdujących się w wykazie chorób zawodowych i dających prawo do otrzymania świadczeń z tego tytułu samo stwierdzenie występowania stresu w pracy nie jest jednoznacznym i wystarczającym powodem do przyznania świadczeń.
 
Źródło: pracosfera.com
 
 
Skala stresu Holmesa i Rahe – Social Readjustment Rating Scale (SRSS)
 
Aby obliczyć obciążenie stresem i prawdopodobieństwo wystąpienia choroby należy zsumować punkty dla czynników które zaistniały w ciągu roku.
 
Uwaga! Otrzymany wynik nie jest podstawą do jednoznacznego stwierdzenia, że choroba u danej osoby wystąpi i nie może być traktowany jako diagnoza. Poniższa tabela ukazuje zależność między siłą czynnika stresogennego a zdrowiem.   
 • Śmierć współmałżonka (100)
 • Rozwód (73)
 • Separacja małżeńska (65)
 • Pobyt w więzieniu (63)
 • Śmierć bliskiego członka rodziny (63)
 • Zranienie ciała lub choroba (53)
 • Zawarcie małżeństwa (50)
 • Zwolnienie z pracy (47)
 • Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)
 • Przejście na rentę lub emeryturę (45)
 • Choroba w rodzinie (44)
 • Ciąża (40)
 • Kłopoty w pożyciu seksualnym (39)
 • Powiększenie się rodziny (39)
 • Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej (39)
 • Zmiany w dochodach finansowych (38)
 • Śmierć bliskiego przyjaciela (37)
 • Zmiana zawodu (36)
 • Wzrost konfliktów małżeńskich (35)
 • Hipoteka ponad 10000 dolarów (31)
 • Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki (30)
 • Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (29)
 • Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego (29)
 • Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka (29)
 • Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania (28)
 
 • Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka (26)
 • Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej (26)
 • Zmiany standardu, poziomu życia (25)
 • Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (24)
 • Starcia z szefem (23)
 • Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia (20)
 • Zmiana mieszkania (20)
 • Zmiana szkoły (20)
 • Zmiany w spędzaniu wolnego czasu (19)
 • Zmiany w praktykach religijnych (19)
 • Zmiany w nawykach życia towarzyskiego (18)
 • Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów (17)
 • Zmiana nawyków snu (16)
 • Zmiany częstości spotkań rodzinnych (15)
 • Zmiany nawyków żywieniowych (15)
 • Urlop (13)
 • Święta Bożego Narodzenia (12)
 • Małe naruszenie przepisów prawnych (11)
Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby:
 
od 300 do 79%
od 200–299 do 50%
od 150–199 do 33%
 
 

 

08 lipca 2013
Czy stres w pracy to przyczyna choroby zawodowej
11 lipca 2020
Czy każdy zatrudniony ma prawo do urlopu okolicznościowego? Urlop okolicznościowy
05 lipca 2020
Coraz częściej występujące skrajne warunki pogodowe od suszy po powodzie
30 czerwca 2020
Gwałtowne ulewy i burze nie są w Polsce zjawiskami niezwykłymi,
22 czerwca 2020
Od 1 lipca miały wejść w życie nowe przepisy o
16 czerwca 2020
Jednym z ułatwień dla przedsiębiorców wprowadzonym w ramach tarczy antykryzysowej
06 czerwca 2020
Przepisy obowiązujące po 06 czerwca Od 06 czerwca otwarte zostaną,

 

pracosfera.com

 

 

Urlop

okolicznościowy

 

 

 

 

Klęski żywiołowe

a odszkodowania

 

 

 

Projekt zmian w

przepisach

o ruch drogowym

 

 

Regulamin

 

O pracosfera