Płaca minimalna

od lipca 2024

 

 

Nakrętki będą

przytwierdzone do

opakowań

 

 

Czy diagnosta zatrzyma

dowód rejestracyjny?

 

pracosfera.com

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ?

04 lutego 2013
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ?
 
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ma dwa oblicza, to łatwiejsze i bardziej przyjazne dla osób na wynagrodzenie, których składają się wyłącznie stałe składniki w stałej stawce oraz trudniejsze dla pozostałych pracowników. Niezależnie, od tego do której grupy należysz przechodząc kolejno przez zaprezentowane poniżej kroki możesz obliczyć wynagrodzenie, które otrzymasz za urlop.
 
 
Krok 1. Przygotuj niezbędne informacje
 
Składniki wynagrodzenia, jakie otrzymałeś ( pasek płacowy, kartoteka płacowa lub inne zestawienie wynagrodzeń z 3 miesięcy. Jeśli występują duże wahania wynagrodzenia między poszczególnymi miesiącami, potrzebne będzie wynagrodzenie z 12 miesięcy z wyszczególnieniem składników płacowych w każdym z miesięcy)
Informację o ilości godzin, które zobowiązany byłeś przepracować w ciągu 3 miesięcy poprzedzających urlop, jeśli twoje wynagrodzenie różni się między poszczególnymi miesiącami.
  
Krok 2.  Sprawdź, które składniki i w jakich kwotach wchodzą do twojego wynagrodzenia
 
Sprawdź czy:
Otrzymujesz, co miesiąc wyłącznie stałe składniki w stałej stawce. 
Nie otrzymałeś dodatkowego wynagrodzenia np. za godziny nadliczbowe, premie itp. w okresie, z którego przyjęto składniki do wyliczania wynagrodzenia za urlop (najczęściej z 3 miesięcy poprzedzających urlop)
Do składników stałych zalicza się przede wszystkim płacę zasadniczą oraz stałe dodatki takie jak: dodatek stażowy, funkcyjny, dodatek za warunki szkodliwe itp. Jeśli otrzymujesz wyłącznie składniki w stałej stawce przy wyliczaniu twojego wynagrodzenia za urlop uwzględnia się składniki w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. 
 
Jeśli twoje wynagrodzenie zawiera oprócz składników stałych składniki zmienne przejdź do kroku 3. Jeśli twoje wynagrodzenie zawiera wyłącznie stałe składniki w stałej stawce miesięcznej przejdź do kroku 4 pomijając krok 3.
 
 
Krok 3.  Sprawdź, które składniki zmienne możesz dodać do podstawy wyliczenia wynagrodzenia 
 
Twoje wynagrodzenie może zawierać składniki zmienne. Należą do nich wynagrodzenie określone stawką godzinową, dzienną, tygodniową, akordowa, prowizyjną, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie określone jako stały procent od zmiennego wynagrodzenia podstawowego lub jako zmienny procent od stałej płacy zasadniczej. Do wyliczenia podstawy możesz przyjąć składniki zmienne przysługujące za okres nie dłuższy niż miesiąc np. możesz przyjąć premię miesięczną, a nie możesz premii kwartalnej.
 
 
Przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop nie uwzględnia się:
 

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz niezawinionego przez pracownika przestoju,

 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 • wynagrodzenia, które nie istnieje w dniu urlopu, jeśli zmieniły się składniki płacowe obowiązujące w danej firmie np. zniesiono premię. Składnika tego nie przyjmuje się do podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego nawet, jeśli był wypłacony w okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop.

 • składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc np. premie kwartalne 

  
Składniki zmienne uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w postaci średniej z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do dwunastu miesięcy. Jeśli okres pracy w danej firmie był krótszy niż 3 lub 12 miesięcy do wyliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się zmienne składniki w wysokości faktycznie wypłaconej.


Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie obejmujące zmienne składniki wynagrodzenia, np. z powodu, co najmniej miesięcznego urlopu bezpłatnego, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie (§ 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej)
 
     
Krok 4.  Ustal kwotę wynagrodzenia za urlop
 
1. Jeśli w twoim wynagrodzeniu występują wyłącznie stałe składniki, aby wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego sumujesz kwoty wszystkich składników otrzymanych w miesiącu wykorzystania urlopu.
pensja zasadnicza – 2000zł.
dodatek funkcyjny – 300zł.
Podstawa do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego wyniosła 2300zł. Wynagrodzenie za urlop, jakie otrzymasz przyjmując wyłącznie składniki stałe powinno być równe wynagrodzeniu, które otrzymałbyś pracując. Jeśli co miesiąc otrzymujesz np. 2300zł., taką samą kwotę powinieneś otrzymać w miesiącu urlopu.
 
 
2. Jeśli w twoim wynagrodzeniu występują składniki stałe i zmienne, aby ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego obliczasz osobno wynagrodzenie urlopowe dla stałych i dla zmiennych składników wynagrodzenia.
Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmiemy, że w miesiącu urlopu były do przepracowania 176 godziny. Pracownik wykorzystał 10 dni urlopu.
  
Ustalasz wynagrodzenie za urlop liczony wyłącznie ze składników stałych
 
Obliczasz podstawę wynagrodzenia za urlop 
pensja zasadnicza – 3220zł.
dodatek funkcyjny – 300zł.
Podstawa do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego wyniosła 3520zł. 
 
Obliczasz stawkę za godzinę urlopu.
3520zł : 176godzin = 20zł.
Obliczasz kwotę wynagrodzenia za urlop ze składników stałych, mnożąc otrzymaną stawkę przez godziny urlopu
20zł. * (10dni*8godzin)= 1600zł.
  
 Ustalasz wynagrodzenie za urlop liczony wyłącznie ze składników zmiennych
 
Obliczasz podstawę wynagrodzenia za urlop z trzech miesięcy 
Premia – 1 miesiąc (200zł.), 2 miesiąc (100zł.), 3 miesiąc (400zł.) razem 700zł. 
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – 1 miesiąc (0 zł.), 2 miesiąc (100zł.), 3 miesiąc (50zł.) razem 150zł.
Podstawa do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego wyniosła 850zł. 
 
Obliczasz stawkę za godzinę urlopu 
Ilość godzi do przepracowania w ciągu 3 miesięcy poprzedzających urlop (168+160+176 = 504 godziny)
850zł : 504godzin = 1,69zł.
 
Obliczasz kwotę wynagrodzenia za urlop z składników zmiennych, mnożąc otrzymaną stawkę przez godziny urlopu
1,69zł. * (10dni*8godzin)= 135,2zł.
 
 
Ustalasz łączną kwotę wynagrodzenia za urlop ze składników stałych i zmiennych
 
Wynagrodzenie za urlop - składniki stałe 1600zł.
Wynagrodzenie za urlop -  składniki zmienne 135,2zł.
1600zł. +135,2zł. =1735,2zł.
 
Wynagrodzenie za urlop wyniesie 1735,2zł.
 
 Dodatkowe informacje
 
Art. 172.1. § 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.
§ 2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.
 

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin