e-rejestracja do lekarza

 

 

Polskie prawo

jazdy kierowców taxi

 

 

 

Podatek od plastiku

 

pracosfera.com

Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on

Zmiany od 10 października do 27 listopada 2020

 

Ponownie rozszerzono nakaz zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych na terenie całego kraju. Obecnie maseczki lub inne osłony nosa i ust należy nosić:

 

 • przestrzeniach zamkniętej np. w sklepach, komunikacji, galeriach handlowych, bankach, na poczcie, w urzędach, w przestrzeni wspólnej budynków mieszkalnych, w kinach i teatrach, w placówkach medycznych, w kościołach, szkołach i na uczelniach, w zakładach usługowych, w samochodzie w przypadku jazdy z osobą, z która nie zamieszkuje się na co dzień. 

 

 • przestrzeni otwartej tj. na targowiskach, na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingach leśnych.


Nosa i ust nie trzeba zasłaniać w lasach, parkach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na terenie ogródków działkowych, na plaży oraz podczas uprawiania sportu.
 

 

 

Od dnia 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach dotyczących zakrywania ust i nosa.

 

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust wprowadzono w:

 

 • środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • miejscach ogólnodostępnych  na drogach i placach, cmentarzach, w parkach, zieleńcach, promenadach, na bulwarach, w ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na plażach, w miejscach postoju pojazdów, na parkingach leśnych, w częściach wspólnych nieruchomości np. windach, chyba, że zostanie zachowana odległość 1,5 m pomiędzy osobami tam przebywającymi;
 • zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;
 • na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

 

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy:

 

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 • kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego lub statkiem jeśli jest zapewnione oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

 

 

Odkrycie ust i nosa jest możliwe z powodu:

 

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchoniemą lub głuchą;
 • spożywania posiłku, napoju w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej lub spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu. 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia zasady zakrywania nosa i ust.

 

Miejsca obowiązkowego noszenia maseczek

23 sierpnia 2020

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin