23 sierpnia 2020

Miejsca obowiązkowego noszenia maseczek

 

Od dnia 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach dotyczących zakrywania ust i nosa.

 

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust wprowadzono w:

 

 • środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • miejscach ogólnodostępnych  na drogach i placach, cmentarzach, w parkach, zieleńcach, promenadach, na bulwarach, w ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na plażach, w miejscach postoju pojazdów, na parkingach leśnych, w częściach wspólnych nieruchomości np. windach, chyba, że zostanie zachowana odległość 1,5 m pomiędzy osobami tam przebywającymi;
 • zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;
 • na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

 

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy:

 

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 • kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego lub statkiem jeśli jest zapewnione oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

 

 

Odkrycie ust i nosa jest możliwe z powodu:

 

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchoniemą lub głuchą;
 • spożywania posiłku, napoju w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej lub spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu. 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia zasady zakrywania nosa i ust.

 

13 września 2020
Od 2 września zmianie uległy przepisy dotyczący kwarantanny z powodu
04 września 2020
Zasiłek po ustaniu zatrudnienia jest wypłacany w trzech przypadkach. Zwolnienie
30 sierpnia 2020
Pacjent zgłaszający się do lekarza otrzymuje najczęściej zwolnienie lekarskie w
23 sierpnia 2020
  Od dnia 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono zmiany w obowiązujących
14 sierpnia 2020
Od 1 września planowany jest powrót uczniów do szkół. Nietypowa
04 sierpnia 2020
Bon turystyczny na dzieci można pobrać rejestrując się na stronie

 

pracosfera.com

 

 

 

Ile trwa kwarantanna?

 

 

 

 

Jak otrzymać zasiłek

po zakończeniu

zatrudnienia

 

 

 

 

 

Papierowe zwolnienia

lekarskie

 

 

Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt