Podatek od plastiku

 

 

Administracja skarbowa

sprawdzi sprzedających

w internecie

 

 

Weryfikacja PESEL

przy zawieraniu umów

 

pracosfera.com

Wpływ pracy na wzrok

09 października 2016
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on
Część osób posiadająca ubezpieczenie w ZUS może otrzymać z ZUS
Ostatnim dniem na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2023 rok
Środowisko, w którym pracujemy nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie. W zależności od wykonywanej pracy narażeni jesteśmy na działanie czynników mogących zostać zakwalifikowane jako uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Ze względu na szybki postęp technologiczny i wzrost liczby stanowisk, przy których praca może stanowić nadmierne obciążenie dla naszego wzroku coraz więcej uwagi przywiązuje się do profilaktyki zaburzeń i chorób narządu wzroku. 
 
Szereg zagrożeń dotyczących narządu wzroku zostało wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Choroby zawodowe spowodowane czynnikami szkodliwymi zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawie zgłaszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych.
 

Do chorób zawodowych narządu wzroku zaliczono:

 

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego.

  • zaćma popromienna           

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.

  • alergiczne zapalenie spojówek,

  • ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym,

  • epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki,

  • zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi,

  • zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego i długofalowego nadfioletowego,

  • centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego. 

 

Czynniki uciążliwe dla narządu wzroku, nie wywołujące chorób zawodowych, lecz mogące powodować obniżenie komfortu i wydajności pracy:

Bóle i zawroty głowy, bóle oczu, zapalenie spojówek, zjawisko podwójnego widzenia, światłowstręt, inne zaburzenia widzenia oraz przemęczenie spowodowane takimi czynnikami jak: niewłaściwe oświetlenie, zanieczyszczenie powietrza, niewłaściwa odległość od monitora, konieczność koncentracji wzroku na małych elementach, długotrwała praca bez odpoczynku wzroku.
  

Działania profilaktyczne:

Badania profilaktyczne na stanowiskach pracy związanych z niekorzystnymi czynnikami takimi jak np. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Badania pozwalają zidentyfikować ewentualną wadę lub uszkodzenie wzroku.
 
Ochrona przed uciążliwymi czynnikami związanymi z pracą przy komputerze. Czynnikami mogącymi wpływać niekorzystnie na wzrok są: złe oświetlenie, nieprawidłowa odległość monitora, brak odpoczynku wzroku, narażenie na szybsze wysychanie oczy, nieprawidłowa pozycja ciała prowadząca do zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, a w efekcie końcowym do bólów głowy połączonych z zaburzeniami widzenia. Działanie profilaktyczne to dostosowanie oświetlenia, prawidłowa pozycja ciała przy pracy, prawidłowa odległość od monitora, przerwy pozwalające skoncentrować wzrok na przedmiotach znajdujących się w różnej odległości, odpowiednie nawilżenie oczu w przypadku nadmiernego ich wysychania.
 
Ochrona przed urazami mechanicznymi. Najczęściej do tego typu uszkodzeń oczu dochodzi przy pracach budowlanych, obróbce drewna, elementów metalowych, węgla. Działania profilaktyczne to przede wszystkim zastosowanie środków ochrony oczu takich jak: okulary ochronne, hełmy i plastikowe przyłbice.   
 
Ochrona przed czynnikami toksycznymi. Do czynników toksycznych zalicza się między innymi: ołów, benzen z pochodnymi, dwusiarczek węgla, tlenek węgla, trójchlorek etylenu, czterochlorek węgla, arsen, fosfor, rtęć, tal. Działania profilaktyczne to stosowanie specjalistycznej aparatury, wyciągów powietrza, masek na całą twarz zabezpieczających również drogi oddechowe.

 

Ochrona przed oparzeniami oczu. Do czynników mogących wywołać oparzenia zalicza się płyny, gazy, pary, dymy, pyły lub ciała stałe takie jak np. niektóre pyły przemysłowe, kwasy, zasady, detergenty, materiały pirotechniczne. Działania profilaktyczne to stosowanie specjalistycznej aparatury i materiałów, wyciągów powietrza, okularów ochronnych, masek na całą twarz zabezpieczających również drogi oddechowe, zachowanie bezpiecznej odległości od źródła szkodliwego czynnika.
 
Ochrona przed czynnikami fizycznymi. Do czynników fizycznych zaliczane jest promieniowanie jonizujące powodujące jonizację tkanek, podczerwone powodujące uszkodzenia termiczne tkanek i ultrafioletowe powodujące uszkodzenia fotochemiczne tkanek. Działanie profilaktyczne to stosowanie specjalnych okularów.
 
Ochrona przed chorobami odzwierzęcymi. Działanie profilaktyczne to zachowanie odpowiedniej higieny pracy i przepisów BHP.
 
Źródło: pracosfera.com 

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin