Środowisko, w którym pracujemy nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie. W zależności od wykonywanej pracy narażeni jesteśmy na działanie czynników mogących zostać zakwalifikowane jako uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Ze względu na szybki postęp technologiczny i wzrost liczby stanowisk, przy których praca może stanowić nadmierne obciążenie dla naszego wzroku coraz więcej uwagi przywiązuje się do profilaktyki zaburzeń i chorób narządu wzroku. 
 
Szereg zagrożeń dotyczących narządu wzroku zostało wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Choroby zawodowe spowodowane czynnikami szkodliwymi zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawie zgłaszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych.
 

Do chorób zawodowych narządu wzroku zaliczono:

 

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego.

  • zaćma popromienna           

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.

  • alergiczne zapalenie spojówek,

  • ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym,

  • epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki,

  • zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi,

  • zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego i długofalowego nadfioletowego,

  • centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego. 

 

Czynniki uciążliwe dla narządu wzroku, nie wywołujące chorób zawodowych, lecz mogące powodować obniżenie komfortu i wydajności pracy:

Bóle i zawroty głowy, bóle oczu, zapalenie spojówek, zjawisko podwójnego widzenia, światłowstręt, inne zaburzenia widzenia oraz przemęczenie spowodowane takimi czynnikami jak: niewłaściwe oświetlenie, zanieczyszczenie powietrza, niewłaściwa odległość od monitora, konieczność koncentracji wzroku na małych elementach, długotrwała praca bez odpoczynku wzroku.
  

Działania profilaktyczne:

Badania profilaktyczne na stanowiskach pracy związanych z niekorzystnymi czynnikami takimi jak np. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Badania pozwalają zidentyfikować ewentualną wadę lub uszkodzenie wzroku.
 
Ochrona przed uciążliwymi czynnikami związanymi z pracą przy komputerze. Czynnikami mogącymi wpływać niekorzystnie na wzrok są: złe oświetlenie, nieprawidłowa odległość monitora, brak odpoczynku wzroku, narażenie na szybsze wysychanie oczy, nieprawidłowa pozycja ciała prowadząca do zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, a w efekcie końcowym do bólów głowy połączonych z zaburzeniami widzenia. Działanie profilaktyczne to dostosowanie oświetlenia, prawidłowa pozycja ciała przy pracy, prawidłowa odległość od monitora, przerwy pozwalające skoncentrować wzrok na przedmiotach znajdujących się w różnej odległości, odpowiednie nawilżenie oczu w przypadku nadmiernego ich wysychania.
 
Ochrona przed urazami mechanicznymi. Najczęściej do tego typu uszkodzeń oczu dochodzi przy pracach budowlanych, obróbce drewna, elementów metalowych, węgla. Działania profilaktyczne to przede wszystkim zastosowanie środków ochrony oczu takich jak: okulary ochronne, hełmy i plastikowe przyłbice.   
 
Ochrona przed czynnikami toksycznymi. Do czynników toksycznych zalicza się między innymi: ołów, benzen z pochodnymi, dwusiarczek węgla, tlenek węgla, trójchlorek etylenu, czterochlorek węgla, arsen, fosfor, rtęć, tal. Działania profilaktyczne to stosowanie specjalistycznej aparatury, wyciągów powietrza, masek na całą twarz zabezpieczających również drogi oddechowe.

 

Ochrona przed oparzeniami oczu. Do czynników mogących wywołać oparzenia zalicza się płyny, gazy, pary, dymy, pyły lub ciała stałe takie jak np. niektóre pyły przemysłowe, kwasy, zasady, detergenty, materiały pirotechniczne. Działania profilaktyczne to stosowanie specjalistycznej aparatury i materiałów, wyciągów powietrza, okularów ochronnych, masek na całą twarz zabezpieczających również drogi oddechowe, zachowanie bezpiecznej odległości od źródła szkodliwego czynnika.
 
Ochrona przed czynnikami fizycznymi. Do czynników fizycznych zaliczane jest promieniowanie jonizujące powodujące jonizację tkanek, podczerwone powodujące uszkodzenia termiczne tkanek i ultrafioletowe powodujące uszkodzenia fotochemiczne tkanek. Działanie profilaktyczne to stosowanie specjalnych okularów.
 
Ochrona przed chorobami odzwierzęcymi. Działanie profilaktyczne to zachowanie odpowiedniej higieny pracy i przepisów BHP.
 
Źródło: pracosfera.com 

 

09 października 2016
Wpływ pracy na wzrok
14 kwietnia 2019
W 2019 roku po raz pierwszy urzędy skarbowe sporządziły PIT
07 kwietnia 2019
Prawo do pobierania zasiłku chorobowego może być skontrolowane przez ZUS.
31 marca 2019
Po wprowadzeniu możliwości rozliczania PIT 36 i PIT 37 drogą
24 marca 2019
Od 1 marca weszły w życie przepisy ułatwiające przeniesienie numeru.
17 marca 2019
Od 4 marca 2019 roku wprowadzona został zmiana w dokumencie
10 marca 2019
Od 4 marca 2019 wprowadzone zostaną tzw. e-dowody zastępujące wydawane

 

O pracosfera

Regulamin

 

pracosfera.com

 

 

 

Czy trzeba sprawdzić PIT

wyliczony przez US

 

 

 

 

 

Zmiana numeru

telefonu

 

 

 

 

 

Adres na zwolnieniu

lekarskim